Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/226
Pagina verder
4
Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.
Blootstelling aan radiogolven
Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).
Deze mobiele telefoon, model LG-E460, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor
blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin
veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd
of gezondheidstoestand.
•
Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate)
gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten
frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
•
Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus,
zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
•
De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
•
De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,867 W/kg (10 g) en voor
gebruik op het lichaam 0,632 W/kg (10 g).
•
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen
het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt.
Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze
hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het
lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken
over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden
of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande
afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.
Onderhoud van het product
WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn
goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de
garantie vervalt.
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
6Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG LG-E460 - Optimus-L5-II bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG LG-E460 - Optimus-L5-II in de taal/talen: English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 21,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info