Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
7
NL
Onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt of de lamp aan de binnenkant (indien aanwezig)
vervangt.
Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig
verwijderen van al het vocht en stof.
Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel
te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit
het stopcontact.
Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat
om het schoon te maken.
Reinig het apparaat niet met borstels, doeken of sponzen met ruwe
oppervlakken of die zijn gemaakt van metaal.
Het product mag alleen worden gedemonteerd, gerepareerd
of gewijzigd door een gekwalificeerde reparateur van een LG
Electronics-servicecentrum. Neem contact op met een LG
Electronics-klanteninformatiecentrum als u het apparaat naar een
andere locatie verplaatst en installeert.
Gebruik geen föhn om de binnenkant van het apparaat te drogen
en plaats geen kaars binnenin om geuren te verwijderen.
Verwijdering
Wanneer u het apparaat weggooit, verwijder dan de deurafdichting
maar laat de schappen en lades op hun plaats en houd kinderen uit
de buurt van het apparaat.
Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg
uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen
verstikking veroorzaken.
Technische veiligheid
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet
ingebouwde toestel vrij blijven.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG GSX961 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG GSX961 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG GSX961

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 1250 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info