Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
30 Room Air Conditioner
Maintenance and Service
Troubleshooting
The air conditioner may be operating abnormally when:
Problem
The air conditioner is
unplugged.
The fuse is blown/circuit
breaker is tripped.
Power failure.
Airflow is restricted.
The thermostat may not be
set high enough.
The air filter is dirty.
The room may have been
hot.
Cold air is escaping.
Cooling coils have iced up.
Ice blocks the air flow and
stops the air conditioner from
cooling the room.
Air
conditioner
does not start
Air
conditioner
does not cool
as it should
Air
conditioner
freezing up
Make sure the air conditioner plug is
pushed completely into the outlet.
Check the house fuse/circuit breaker
box and replace the fuse or reset the
breaker.
If power failure occurs, turn the mode
control to Off.
When power is restored, wait 3
minutes to restart the air conditioner
to prevent tripping of the compressor
overload.
Make sure there are no curtains,
blinds, or furniture blocking the front of
the air conditioner.
Turn the knob to a higher number.
The highest setting provides
maximum cooling.
Clean the filter at least every 2 weeks.
See the care and Maintenance
section.
When the air conditioner is first turned
on, you need to allow time for the
room to cool down.
Check for open furnace floor registers
and cold air returns.
See Air Conditioner Freezing Up
below.
Set the mode control at High Fan or
High Cool with thermostat at 1 or 2.
What To DoPossible Causes
* You can refer to the Energy Star program in detail at www.energystar.gov.
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG ASUH126 PSL2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG ASUH126 PSL2 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG ASUH126 PSL2

LG ASUH126 PSL2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 31 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info