Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
20
STÖRUNGSBEHEBUNG
DEUTSCH
Selbstdiagnosefunktion
Dieses Gerät besitzt eine integrierte Funktion zur Fehlerdiagnose. Bei einer Störung blinkt die
Anzeige des Innengerätes alle zwei Sekunden. Verständigen Sie in diesem Fall Ihren Händler
oder den Kundendienst.
Bevor Sie den Kundendienst verständigen
Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst verständigen.
Sollte eine Störung weiterhin bestehen, verständigen Sie den Kundendienst.
Störung Mögliche Ursachen Behebung
Das Gerät verströmt einen Ver-
brennungsgeruch oder gibt
ungewöhnliche Geräusche ab.
-
Schalten Sie das Klimagerät aus, ziehen Sie das
Netzkabel ab und verständigen Sie den Kunden-
dienst.
Aus dem Innengerät tropft
Wasser, selbst bei geringer
Luftfeuchtigkeit.
Das Netzkabel ist beschädigt
oder überhitzt.
Ein Schalter, Überlastungss-
chalter (Sicherheit, Erdung)
oder eine Sicherung ist defekt
Das Klimagerät kann nicht be-
trieben werden.
Das Klimagerät ist nicht
angeschlossen.
Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steck-
dose angeschlossen ist.
Eine Sicherung ist
durchgebrannt bzw. das
Netzteil ist blockiert.
Tauschen Sie die Sicherung aus bzw. über-
prüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst
wurde.
Es ist ein Stromausfall
aufgetreten.
Schalten Sie das Klimagerät bei einem Stro-
mausfall aus. Nachdem die Stromversorgung
wiederhergestellt wurde, warten Sie drei
Minuten und schalten Sie das Klimagerät wieder
ein.
Die Spannung ist zu
hoch bzw. zu niedrig.
Überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst
wurde.
Das Klimagerät schaltet
sich automatisch zu
einer bestimmten
Uhrzeit aus.
Drücken Sie nochmals den Netzschalter.
STÖRUNGSBEHEBUNG
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG A12RK bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG A12RK in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG A12RK

LG A12RK Gebruiksaanwijzing - English - 23 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info