Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
T V SAT
OK
VOL-
VOL+
P-
LEARN
0
7 8
9
4 5
6
1 2 3
2
3
0
11
9
4
6
8
7
5
12
KN-RCSENIOR
Remote control
Description English
1. On/o button Press the button to switch the TV on or o.
2. TV button Press this button to control the TV.
3. Satellite button
Press this button to control the set-top-box or
other programmed devices.
4. Previous program button
Press the buttons to navigate through the
programs.
5. Next program button
6. Volume - button
Press the button to increase or decrease the
volume.
7. Volume + button
8. OK button Press the button to conrm a selection.
9. Mute button Press the button to mute the sound..
10. Learn button
In learn mode, press the button to activate the
signal before copying functions from other
remote controls.
11. Digit buttons Press the buttons to select the channel.
12. LED indicator The LED indicator shows the status of the device.
Use
Programming the remote control to the TV or another device
1. Switch on the device to be programmed.
2. Look for the brand of the TV that you want to program in the code list. Make a note of the rst code in the list.
3. Press and hold the TV or satellite button of the remote control until the LED indicator comes on.
4. Enter the previously identied code.
Note: If the LED indicator goes o, it indicates that the code is accepted. If it switches on or o the TV, it indicates that the code is
correct. If it does not switch on or o the TV, repeat from step 2 to try another code.
Auto search
1. Switch on the device to be programmed.
2. Press and hold the TV and satellite buttons simultaneously until the LED indicator comes on.
3. Point the remote control to the device. Press and slowly release the on/o button.
Note: If the device is switched o, it indicates that the code is found.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-RC SENIOR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-RC SENIOR in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info