Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/199
Pagina verder
ČESKY
119
3
Vyhledávání Wi-Fi routeru
Stavová LED dioda bude blikat zeleně, dokud
nebude nalezen Wi-Fi router (to může trvat až
5 minut).
Jakmile je router nalezen, stavová LED dioda
změní barvu na oranžovou.
Jestliže se dětská chůvička IP nemůže s Wi-Fi
routerem spojit, zkontrolujte stav Wi-Fi routeru
nebo zkuste reinstalaci.
V aplikaci zvolte název kamery ze seznamu
kamer. Otevře se okno zobrazovacího režimu
(viz Obrázek15).
Obrázek15
Přidání již nainstalované dětské chůvičky IP do aplikace
ANDROID (pro Apple jděte na: Krok 5)
1
Spusťte aplikaci „uCare Cam“ a zvolte:
: Klepnutím na tuto ikonu v seznamu kamer
(viz Obrázek16) přidáte již nainstalovanou dětskou chůvičku IP.
2
Klepněte na:
Vaše zařízení nyní přejde do režimu skenování QR kódu.
Upozornění: na svém zařízení musíte mít instalován skener QR kódů.
3
Na zadní straně dětské chůvičky IP najděte QR kód a oskenujte jej.
Jakmile kód naskenujete, na obrazovce vašeho zařízení se zobrazí UID
(unikátní identikační kód) (viz Obrázek17).
4
Zadejte název kamery a heslo a klepněte na: (viz
Obrázek17).
Do seznamu bude přidána nová kamera (viz Obrázek18).
119

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic KN-BM40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic KN-BM40 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info