Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/81
Pagina verder
56
Výstraha: Používejte pouze AC adaptéry dodané v balení. Nesprávné použití adaptéru může způsobit selhání
funkce jednotek. V případě dotazů se prosím poraďte s vaším prodejcem.
POUŽITÍ BATERIÍ:
1. Jednotka monitoru vyžaduje pro provoz nabíjecí lithium-iontovou baterii. Používáte-li neschválené baterie,
nepřipojujte napájecí adaptér k žádné z jednotek.
2. JEDNA lithium-iontová baterie je dodána v balení. Používejte nabíjecí baterie pro provoz jednotky
monitoru mimo vzdálené umístění. Kdykoliv je to možné, připojte jednotku monitoru k adaptéru nebo ji
umístěte do nabíjecí základny pro zachování přenosné funkce.
3. Potřebujete-li další lithium-iontovou nabíjecí baterii pro kamerovou jednotku, kontaktujte prosím určeného
místního prodejce.
PROVOZ KAMERY
Napájení ZAP/VYP
Použijte posuvný přepínač napájení ZAP/VYP na spodku kamerové jednotky pro její ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.
Hlasem aktivovaná kamera (přepínač KAMERA/AUTO)
Pro aktivaci: Přepněte na AUTO posunutím přepínače KAMERA/AUTO na základně kamerové jednotky.
Když hladina hluku v okolí jednotky dosáhne přednastavené úrovně, kamerová jednotka vysílá zachycený
obraz jednotce monitoru.
Když je hladina hluku okolí pod přednastavenou úrovní, přenos se automaticky vypne a LCD na jednotce
monitoru se rovněž vypne.
Pro deaktivaci: Přepněte na KAMERA posunutím přepínače KAMERA/AUTO na základně kamerové
jednotky. Kamerová jednotka bude vysílat signál KAMERY nepřetržitě.
Duhové noční světlo
Přepněte na ON (ZAP) nebo OFF (VYP) posunutím přepínače VYP/AUTO/ZAP na základně kamerové
jednotky. Noční světlo bude na vrchu kamerové jednotky nepřetržitě svítit různými barvami.
Hlasem aktivované (AUTO) noční světlo:
Posuňte přepínač VYP/AUTO/ZAP na AUTO.
Když hladina hluku v okolí jednotky dosáhne přednastavené úrovně, noční světlo se zapne. Když je hladina
hluku v okolí pod přednastavenou úrovní, noční světlo se vypne.
Automatické infračervené noční vidění
Infračervené noční vidění kamerové jednotky umožňuje kameře snímat obraz ve tmě. Funkce se zapne
automaticky, je-li hladina osvětlení v okolí kamery nízká.
Na monitoru se bude zobrazovat pouze černobílý obraz a vidět budou předměty ve vzdálenosti do 6 stop /
2 m.
PROVOZ MONITORU
Napájení ZAP/VYP LCD/VYP
Použijte přepínač ZAP/VYP LCD/VYP na boku jednotky k zapínání/vypínání jednotky a LCD displeje.
Výběr kanálu
Všechny jednotky monitoru a kamerové jednotky jsou nejprve výrobcem nastaveny na kanál “1”. Systém
umožňuje použití celkem 4 kamer s jedním monitorem. Nahlédněte do postupu přiřazení (párování) pro použití
dalších kamer.
Ovládání hlasitosti
Stiskněte tlačítko (+) a (-) umístěné na LEVÉ straně čelního panelu pro zvýšení a snížení hlasitosti monitoru.
Ovládání jasu LCD
Stiskněte tlačítko (+) a (-) umístěné na PRAVÉ straně čelního panelu pro zvýšení a snížení jasu LCD displeje.
TLAČÍTKO RESET
Stiskněte tlačítko RESEST umístěné na zadní straně jednotky monitoru pro obnovení původních nastavení
výrobce.
PŘIŘAZENÍ (PÁROVÁNÍ)
VÝSTRAHA!!
Tento výrobek byl již přiřazen (zpárován) ve výrobě a uživatelé NEMUSÍ za normálních podmínek provádět
jakékoliv úkony pro zpárování. Pouze je-li to ABSOLUTNĚ NEZBYTNÉ, řiďte se následujícími kroky pro
obnovení zpárování jednotky monitoru s kamerovou jednotkou:
56

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic HC-BM50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic HC-BM50 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 3,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info