Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/86
Pagina verder
36
Alarma por fuera de alcance
Cuando la unidad de los padres no puede recibir una señal de transmisión desde la unidad del bebé, la
salida de audio de la alarma de alcance (sonido de tonos continuos) se desactivará y en el visualizador LCD
aparecerá “NO SIGNAL” (NO HAY SEÑAL).
Temperatura de la habitación del bebé indicada en la unidad de los padres
La unidad del bebé puede detector la temperatura de la habitación del bebé y transmitir la señal hacia la
unidad de los padres. La lectura de la temperatura se indica en el visualizador LCD de la unidad de los
padres. Seleccione ºC o ºF en el interruptor de selección ubicado bajo el juego de baterías recargables en la
unidad de los padres.
Visualizador LCD
El visualizador LCD de la unidad de los padres muestra:
1) Temperatura en la habitación del bebé.
Seleccione ºC o ºF en el interruptor de selección ubicado bajo el juego de baterías recargables en
la unidad de los padres.
2) Nivel de volumen de la unidad de los padres.
5 niveles de intensidad de volumen
3) Capacidad de la batería de la unidad de los padres.
4) Conexión entre las unidades de los padres y del bebé.
5) Indicador de fuera de alcance
36

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Konig Electronic HC-BM11 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Konig Electronic HC-BM11 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info