Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Wireless Remote Key Finder
KAKEYFIND2A / KAKEYFIND4A
Quick Start Guide
Product
This remote key finder can help you find your lost keys, remotes, purse, glasses, can or other easily lost items quickly.
With just one press on the colour coded button, the beeping sound and flashing light will lead you to your misplaced
items.
The unique remote key finder also has an LED flashlight. The ON/OFF switch is located on the right side of the
transmitter, which allows you to turn the LED light on and off easily. This becomes extremely handy when you need to
find something in the dark.
Product Diagram
Transmitter Receivers
Battery Installation
Transmitter
Requires 2 x AAA 1.5V batteries (not included)
1. Remove the battery door located on the back of the transmitter.
2. Install the batteries according to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Push the battery door back into place.
Receiver
Each receiver requires one CR2032 button cell battery (included)
1. Using a small coin, insert in the slot on the battery cover, then unscrew it in the direction as indicated by the
arrow.
2. Put the battery into the battery compartment, making sure the “+” side of the battery is facing upwards.
3. Replace the battery cover and securely screw it into place.
Note: when the battery power is low, the receiver will give out a low beep sound repeatedly, indicating that the battery
needs to be changed immediately.
Do not mix alkaline, zinc or rechargeable batteries with each other.
Flashlight switch
Transmit button
Key ring
Adhesive
tape
location
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kogan Kakeyfind4A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kogan Kakeyfind4A in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0.35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info