Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
62
Voice Recognition

Command Operation
SIRIUS
Plays the last channel within the last band from SIRIUS1, SIRIUS2,
and SIRIUS3
SIRIUS1/ SIRIUS2/
SIRIUS3
Plays the most recent channel for the corresponding band
SIRIUS Channel
<1~255>
Plays the desired SIRIUS band channel (e.g. SIRIUS channel
“Eleven”)
SIRIUS1 Preset
<1~6>
Plays the desired preset channel for SIRIUS1 band
SIRIUS2 Preset
<1~6>
Plays the desired preset channel for SIRIUS2 band
SIRIUS3 Preset
<1~6>
Plays the desired preset channel for SIRIUS3 band
Channel <1~255> Plays the desired channel of the current band
Preset <1~6> Plays the desired preset channel of the current band
Channel Up Plays the next channel of the current band
Channel Down Plays the previous channel of the current band
Preset Up Plays the next preset channel of the current band
Preset Down Plays the previous preset channel of the current band
Scan On
Scans receivable channels from the current broadcast and plays
for
10
seconds each
Scan Off Ends the currently operating Scan or Preset Scan feature
Preset Scan
Plays through all presets for 10 seconds each, beginning with
the current preset
64

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kia UVO System Sorento bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kia UVO System Sorento in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info