Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/103
Pagina verder
F-i
PRÉCAUTIONS
Veuillez observer les précautions suivantes pour éviter tout
risque d’incendie, de blessures corporelles ou
d’endommagement de l’émetteur-récepteur:
Ne transmettez jamais à puissance élevée durant une
période prolongée, car l’émetteur-récepteur pourrait
surchauffer.
Ne tentez pas de modifier cet appareil, sauf si des
directives vous ont été fournies à cet effet dans la
documentation KENWOOD.
Si vous employez une alimentation stabilisée, connectez le
câble c.c. spécifié (en option) à la prise DC IN de
l’émetteur-récepteur. La tension d’alimentation doit être
comprise entre 5,5 V et 16 V pour éviter d’endommager
l’appareil.
Si vous connectez l’émetteur-récepteur à l’allume-cigare
d’un véhicule, utilisez le câble prévu à cet effet (en option).
N’exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil
pendant de longues périodes et ne le placez pas près
d’appareils chauffants.
Ne placez pas cet appareil dans un endroit très
poussiéreux ou très humide, ni sur une surface instable.
Si vous remarquez une odeur anormale ou si de la fumée
se dégage de l’appareil, mettez-le immédiatement hors
circuit et retirez la batterie ou le bloc-piles de l’appareil.
Contactez votre centre de service à la clientèle ou votre
revendeur autorisé KENWOOD.
Décision ART n° 98-1002 en date du 12 decembre, 1998.
Adresse: Autorité de régulation des télécommunications,
7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15
Internet: www.art-telecom.fr
Mél: courrier@art-telecom.fr
L’étiquette d’homologation ART se trouve en haut de
l’émetteur-récepteur, derrière la batterie.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kenwood TH-D7E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kenwood TH-D7E in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info