Verklein
Vergroot
Bezdrátové tlačítko RC-28 MFK51102 Bezdrátové tlačítko RC-28 MFK51102
Wireless push button RC-28
The RC-28 is designed to be used as a wireless door bell button. It works with the UC-260 receiver
as well as the UC-216, UC-222 and the UC-280 receivers.
Specification
Power 6 V battery (L1016 type)
Battery life time typically 1 year
Frequency 433.92 MHz
Operating environment Outdoor sheltered (use the protection roof)
Operating temperature from -20
o
C to +50
o
C
Operating humidity from 25 % to 75 %
Storage temperature from -20
o
C to +70
o
C
Can be operated according to ERC REC 70-03
Hereby, Jablotron Ltd., declares that this RC-28 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Original of the conformity
assessment can be found at the web page www.jablotron.cz
, section Technical support.
Installation
Note: Do not install the RC-28 on a metal surface. This could
lead to significant reduction of the working distance
Open the name label cover (see picture).
Unscrew the screw under the cover
Remove the rear part of the button by pressing in
the released screw.
Attach the rear part in the desired location together
with the protective roof.
Install the button to the rear part.
Write the desired name on the label and reattach its
cover
Enroll the button to the receiver(s) – see the
receiver’s installation manual for details
Be careful not to use too much force while handling
the transparent cover. If the cover has to be removed
it is advisable to use a tool to grab the jutting out part
of the cover and pull it up.
Battery replacement
The battery life time for the wireless button is typically one year. After this period you should replace
the battery with a new one. When a new battery is installed, press the button. The red indicator should
flash brightly if the battery is correctly connected.
The RC-28 requires no other specific maintenance. Do not use any organic solvent for cleaning.
Note: Dispose of batteries safely depending on the type of the batteries and local
regulation. Although this product does not contain any harmful materials we suggest
you to return the product to the dealer or directly to the producer after usage.
Wireless push button RC-28
The RC-28 is designed to be used as a wireless door bell button. It works with the UC-260 receiver
as well as the UC-216, UC-222 and the UC-280 receivers.
Specification
Power 6 V battery (L1016 type)
Battery life time typically 1 year
Frequency 433.92 MHz
Operating environment Outdoor sheltered (use the protection roof)
Operating temperature from -20
o
C to +50
o
C
Operating humidity from 25 % to 75 %
Storage temperature from -20
o
C to +70
o
C
Can be operated according to ERC REC 70-03
Hereby, Jablotron Ltd., declares that this RC-28 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Original of the conformity
assessment can be found at the web page www.jablotron.cz
, section Technical support.
Installation
Note: Do not install the RC-28 on a metal surface. This could
lead to significant reduction of the working distance
Open the name label cover (see picture).
Unscrew the screw under the cover
Remove the rear part of the button by pressing in
the released screw.
Attach the rear part in the desired location together
with the protective roof.
Install the button to the rear part.
Write the desired name on the label and reattach its
cover
Enroll the button to the receiver(s) – see the
receiver’s installation manual for details
Be careful not to use too much force while handling
the transparent cover. If the cover has to be removed
it is advisable to use a tool to grab the jutting out part
of the cover and pull it up.
Battery replacement
The battery life time for the wireless button is typically one year. After this period you should replace
the battery with a new one. When a new battery is installed, press the button. The red indicator should
flash brightly if the battery is correctly connected.
The RC-28 requires no other specific maintenance. Do not use any organic solvent for cleaning.
Note: Dispose of batteries safely depending on the type of the batteries and local
regulation. Although this product does not contain any harmful materials we suggest
you to return the product to the dealer or directly to the producer after usage.
Internet: www.jablotron.cz
Tel.: +420 483 559 999
fax: +420 483 559 993
Pod Skalkou 33
46 6 01 Jablonec nad N isou
Czech Republic
Internet: www.jablotron.cz
Tel.: +420 483 559 999
fax: +420 483 559 993
Po d Sk a l k o u 3 3
46 6 01 Jablonec nad N isou
Czech Republic

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron RC-28 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron RC-28 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info