Verklein
Vergroot
MZZ 53200
The LD 81 flood detector
The detector works as an indicator of a room being flooded by water
(e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system to
send out an alert message. It is connectible to an Oasis alarm system
via a JA-81M wireless detector. Plug it into the IN1 input terminal (red
wire) and GND (black wire). If the detector is triggered (e.g. by a water),
it sends a trigger signal. If the detector goes into a stand-by condition, it
sends a non-triggered signal. The LD-81 takes its power supply from the
JA-81M´s circuit.
It is possible to use the LD-81 with an older type of detector, the JA-60N,
for Profi systems if you insert a 4k7 resistor in series with the LD-81
between the INP (red wire) input terminals and GND (black wire).
Technical specifications
Operating environment II. internal
Operational temperature range -10 to +40 °C
Alarm condition water flood
Complies with EN 50130-4, EN 55022
Jablotron Ltd. hereby declares that the LD-12 overflow detector is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. The original of the conformity
assessment can be found on the web site www.jablotron.com
,
Technical Support section.
Note: Dispose of batteries safely depending on battery type and
local regulations. Although this product does not contain any
harmful materials we suggest you return the product to the dealer
or directly to the manufacturer after use.
LD-81
40
53
2.5m
20
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron LD-81 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron LD-81 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info