Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CL-305 Click remote control for central locking 1/2 MHK51204
The CL-305 „Click“ remote control system for central locking
The CL-305 “Click” remote control system can be used for the control of an
original central locking control unit, the remote control of powered windows, the
servomotor of a fifth door, boot, etc. The remote control can also be used for
directly controlling servomechanisms. It is suitable for cars with 12V and negative
grounding. The main unit is designed for installation in the car interior. It is
protected against reverse polarity and incorrect connector insertion. It is
compatible with RC-4x remote controls. Communication is secured by floating
codes. Up to four remote controls can be enrolled to the receiver.
The CL-305 Click remote control has selectable functions such as re-arming,
selectable pulse lengths, and double pulses. The device can also be used as a
simple security system to prevent intruders.
Installation:
SIR (yellow) – siren output, switching to ground (max.1.2A).
PGM (blue-white) – programmable output switching to ground (max. 300mA),
we recommend providing the PGM output with an RA-12/30A power relay.
It can be set to two modes. (see parameter 7 in the table below):
- IMO, the electrical circuits (ignition, fuel pump etc.) of the car can be
immobilized when the car is locked. If the car is unlocked by the remote control
the immobilization relay copies the ignition key.
- BOOT, pressing the button generates a 0.5 sec signal to open the boot.
LCK_IN – NC
ULK_IN – NC
DOOR (grey) - door switch input. It reacts to connection to ground.
KEY (blue) – ignition key input (+12V).
BLR, BLL (pink) to confirm locking/unlocking of the car by a confirmation
signal from the turn lights
(+12V, max. load 2 x 5A).
Power supply +12V (red) - connect directly to the battery
GND (black) – connect to the original grounding in the car.
LNO (red-green), LNC (black-green), LC (white-green) – power locking
relay outputs (max. load 15A pulses).
UNO (red-blue), UNC (black-blue), UC (white-blue) – power unlocking
relay (max. load 15A pulses).
1
8
916
+ 12 V
"15"
+
12 V
relay
max. 300 mA
siren
max. 1,2 A
ignition
key
door
contacts
turn lights
max 2x 5A
UC
LC
UNO
UNC
LNC
LNO
inputs
relay output contacts
unlock (U) / lock (L)
+
12 V
+
12 V
15 A
PGM
SIR
LCK_IN
KEY
ULK_IN
DOOR
GND
+12 V
LNO
LNC
UNC
UNO
LC
UC
BLR
BLL
C - common
NO - normally open
NC - normally close
Alarm function – intruder alarm signaling
The CL-305 Click remote control can be used as a simple car alarm. When the
car is locked and the selectable ALARM function is set to YES, the DOOR and
KEY inputs are monitored. (30 sec after locking the car). If they are activated, the
SIR output will be activated for 30s and the turn lights will flash for 1 min.
If the car is unlocked by key then the alarm will be triggered. To stop the alarm it
is necessary to unlock remotely. If there had been an intruder alarm during the
time when the car was locked, three siren chirps will be heard and the turn lights
will flash during disarming.
Operation
In the factory default setting (PGM output set to IMO mode) button of
the remote control is used to lock the car and button to unlock the car. If
the PGM output is set to BOOT mode, then the button is used for both
locking and unlocking. When pressing the button, a 0.5 sec signal is
generated to open the boot.
Enrollment of the remote controls
Up to 4 RC-4x remote controls can be enrolled to the CL305. All the controls
must be enrolled to the unit in the same session. By enrolling a new remote
control later, all the existing controls are erased.
Unlock the car and disconnect the CL-305 from its power supply
Switch the ignition key on, wait for 1 minute and reconnect the power supply.
During a period of 30 sec. turn the ignition on and off 3 times, in 2 seconds
the turn lights (flashers) will then give a long flash to confirm enrollment
mode entry.
Press any button on the remote control. Enrolling of the remote control is
confirmed by a turn light flash.
Enroll all the remote controls (up to four) successively.
To finish enrolling, switch the ignition key off, the turn lights will then flash
long.
Programmable functions
The CL-305 Click remote control has 8 programmable functions, described in
the following table.
To enter programming mode:
Unlock the car, switch the ignition key off and disconnect the
control unit from the power supply,
After 1 minute reconnect the control unit to the power supply,
During a period of 30 sec. turn the ignition key on and off 5 times. In
2 seconds the turn lights (flashers) will flash once to confirm programming
mode entry.
Programming always starts in programming position 1.The status of the
current parameter is indicated by the turn lights (lit or unlit). A parameter can
be changed by pressing the button on the enrolled remote control
To scroll to the next position switch shortly the ignition key on and
off. The position is indicated by the number of turn light flashes
To exit programming mode, go through all the parameters and turn the
ignition on and off – it is confirmed by a long turn light flash (otherwise
programming mode will be terminated automatically in 120 seconds)
Specifications:
Power supply 9 - 15 V
Stand-by consumption 6 mA
Maximum current consumption 180 mA
Working temperature range -40 to +85 °C
Enclosure IP40
Jablotron Ltd. declares, that the CL305 remote control system complies with the
essential requirements and other relevant provisions of ECE Regulation No 10
and Directive 1989/336/ES. The original of the conformity assessment can be
found on www.jablotron.com, Technical Support section.
Note: Although this product does not contain any harmful materials
we suggest you to return the product to the dealer or directly to the
producer after use.
Note: The bold values in the table are the factory default setting.
Turn lights
Position Function
Unlit Lit
Description
1.
Central locking
ELEC
PNEU
In ELEC mode, the pulse length is 0.5 sec. In PNEU mode, the pulse length is 4 sec. and parameters 2,
3 and 4 have no effect.
2.
WIND
no
yes
To prolong the last locking pulse to 30 sec.- only valid in ELEC mode. This parameter must not be
set to yes when the servomotors are directly connected to the CL-305
3.
DLCK (double
locking pulse)
no
yes
Double locking pulse (first 0.5sec. pulse – 1sec. pause – second 0.5sec. pulse). Only valid in ELEC
mode
4.
DUNL (double
unlocking pulse)
no
yes
Double unlocking pulse (first 0.5sec. pulse – 1sec. pause – second 0.5sec. pulse). Only valid in ELEC
mode
5.
REARM
no
yes If the car is not entered within 1 minute after unlocking, it will be automatically locked again.
6.
CHIRP no
yes
Audible siren chirps (if locked one and if unlocked, two chirps can be heard)
7.
PGM
IMO
BOOT PGM output can control the immobilization relay or central locking of a BOOT.
8.
ALARM
no
yes Intruder alarm function
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron CL-305 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron CL-305 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info