Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Náklonový detektor CA-550 1/2 MGX51010
Náklonový detektor CA-550 návod k obsluze a instalaci
Náklonový detektor snímá vychýlení vozidla ve dvou osách
– podélné a příčné. K detekci není použito mechanických
prvků, ale využívá se elektronického měření zrychlení. Vyso
odolnost falešným poplachům je zajištěna digitální
mikroprocesorovou analýzou. Po připojení napájecího napě
(zajištění alarmu) dojde k automatickému vyhodnocování
odchylky od výchozí polohy, která je průběžně kalibrována.
V případě vyhodnocení změny polohy dojde k sepnutí výstupu.
Technické parametry:
napájení 9 - 16V (ss)
proudový odběr typicky 1 mA
provozní teplota -40 °C až +85 °C
maximální citlivost (platí pro obě osy) 1° s digitálním filtrem
úhel snímání při zachování max. citlivosti ± 45° od referenční polohy
klidová montážní vodorovná poloha detektoru ± 15° k ose x i y
poplachový výstup spíná GND na 0,5 s (zkratuvzdorný)
maximální spínaný proud 80 mA
Atest 8SD 1141
Výrobek je shodný s typem schváleným MDS č.o. 1141
Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
předpisu EHK č. 10, nařízení vlády č. 18/2003Sb. Originál prohlášení o shodě najdete na www.jablotron.cz
Poznámka: Nerovnosti povrchu detektoru jsou způsobeny použitou technologií výroby (plastový monoblok). Nejsou
závadou a nemají vliv na funkci detektoru.
Instalace
Popis vodičů:
Červený napájení + 12V ss. Může být připojen na výstup spínaného napětí při zajištění alarmu
nebo trvale na +12V.
Černý záporný pól napájení. Doporučujeme použít nejbližší originální kostřící bod vozu.
Bílý poplachový výstup detektoru. Spíná při detekci na 0,5 s GND a je chráněný proti zkratu a
přepólování. Propojuje se na poplachový vstup autoalarmu pro připojení přídavných
detektorů.
Montáž:
Náklonový detektor musí být instalován uvnitř vozidla. Připevňuje se oboustrannou samolepkou nebo
pomocí šroubu k pevné části karosérie (středovému tunelu, podlaze a podobně), kde však není riziko
mechanického poškození běžným provozem vozu (např. ukopnutím) a nehrozí jeho poškození nadměrným
vlhkem (nejnižší místa podlahy). Instalován musí být vždy v horizontální poloze s odchylkou max. ± 15°
v ose x i y, stranou s typovým štítkem (popisem) nahoru. Pokud detektor upevňujete šroubem, použijte velký
otvor na středové ose detektoru. Menší otvory v rozích nejsou k tomuto účelu určeny. Šroub dotahujte tak,
aby nedošlo k poškození pouzdra. Detektor nemá žádné nastavovací prvky.
Funkce:
Po zajištění autoalarmu (připojení napájení) dojde k základnímu nastavení vyhodnocovacích obvodů a uložení
referenční klidové polohy detektoru do paměti (max. 30 s). Ta je průběžně vyhodnocována, porovnávána a
aktualizována. V případě detekce náklonu dojde k sepnutí výstupu na 0,5 s. Po aktivaci detektoru dojde
k novému nastavení základních parametrů, což může trvat až 30 s (závislé na velikosti detekovaného náklonu).
Pokud by došlo k překročení povoleného zatížení výstupu (max. 80 mA), dojde k jeho dočasnému odpojení.
Digitální filtr detektoru zajišťuje selekci falešných poplachů způsobených například krátkým zhoupnutím vozidla
tlakovou vlnou od projíždějícího vozu, po němž se chráněný vůz vrátí do výchozí polohy.
Uživatelské pokyny
Náklonový detektor CA-550 nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pro ověření funkce doporučujeme
občasnou kontrolu detektoru záměrným vyvoláním poplachu.
Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků,
ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na
www.jablotron.cz
sekce Poradenství.
Náklonový detektor CA-550 1/2 MGX51010
Náklonový detektor CA-550 návod k obsluze a instalaci
Náklonový detektor snímá vychýlení vozidla ve dvou osách
– podélné a příčné. K detekci není použito mechanických
prvků, ale využívá se elektronického měření zrychlení. Vysoká
odolnost falešným poplachům je zajištěna digitální
mikroprocesorovou analýzou. Po připojení napájecího napě
(zajištění alarmu) dojde k automatickému vyhodnocování
odchylky od výchozí polohy, která je průběžně kalibrována.
V případě vyhodnocení změny polohy dojde k sepnutí výstupu.
Technické parametry:
napájení 9 - 16V (ss)
proudový odběr typicky 1 mA
provozní teplota -40 °C až +85 °C
maximální citlivost (platí pro obě osy) 1° s digitálním filtrem
úhel snímání při zachování max. citlivosti ± 45° od referenční polohy
klidová montážní vodorovná poloha detektoru ± 15° k ose x i y
poplachový výstup spíná GND na 0,5 s (zkratuvzdorný)
maximální spínaný proud 80 mA
Atest 8SD 1141
Výrobek je shodný s typem schváleným MDS č.o. 1141
Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
předpisu EHK č. 10, nařízení vlády č. 18/2003Sb. Originál prohlášení o shodě najdete na www.jablotron.cz
Poznámka: Nerovnosti povrchu detektoru jsou způsobeny použitou technologií výroby (plastový monoblok). Nejsou
závadou a nemají vliv na funkci detektoru.
Instalace
Popis vodičů:
Červený napájení + 12V ss. Může být připojen na výstup spínaného napětí při zajištění alarmu
nebo trvale na +12V.
Černý záporný pól napájení. Doporučujeme použít nejbližší originální kostřící bod vozu.
Bílý poplachový výstup detektoru. Spíná při detekci na 0,5 s GND a je chráněný proti zkratu a
přepólování. Propojuje se na poplachový vstup autoalarmu pro připojení přídavných
detektorů.
Montáž:
Náklonový detektor musí být instalován uvnitř vozidla. Připevňuje se oboustrannou samolepkou nebo
pomocí šroubu k pevné části karosérie (středovému tunelu, podlaze a podobně), kde však není riziko
mechanického poškození běžným provozem vozu (např. ukopnutím) a nehrozí jeho poškození nadměrným
vlhkem (nejnižší místa podlahy). Instalován musí být vždy v horizontální poloze s odchylkou max. ± 15°
v ose x i y, stranou s typovým štítkem (popisem) nahoru. Pokud detektor upevňujete šroubem, použijte velký
otvor na středové ose detektoru. Menší otvory v rozích nejsou k tomuto účelu určeny. Šroub dotahujte tak,
aby nedošlo k poškození pouzdra. Detektor nemá žádné nastavovací prvky.
Funkce:
Po zajištění autoalarmu (připojení napájení) dojde k základnímu nastavení vyhodnocovacích obvodů a uložení
referenční klidové polohy detektoru do paměti (max. 30 s). Ta je průběžně vyhodnocována, porovnávána a
aktualizována. V případě detekce náklonu dojde k sepnutí výstupu na 0,5 s. Po aktivaci detektoru dojde
k novému nastavení základních parametrů, což může trvat až 30 s (závislé na velikosti detekovaného náklonu).
Pokud by došlo k překročení povoleného zatížení výstupu (max. 80 mA), dojde k jeho dočasnému odpojení.
Digitální filtr detektoru zajišťuje selekci falešných poplachů způsobených například krátkým zhoupnutím vozidla
tlakovou vlnou od projíždějícího vozu, po němž se chráněný vůz vrátí do výchozí polohy.
Uživatelské pokyny
Náklonový detektor CA-550 nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pro ověření funkce doporučujeme
občasnou kontrolu detektoru záměrným vyvoláním poplachu.
Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků,
ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na
www.jablotron.cz
sekce Poradenství.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron CA-550 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron CA-550 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info