Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
– 1 – – 2 –
GEBRUIKSAANWIJZING
BLUETOOTH DRAADLOZE LUIDSPREKER
SP-ABT30
© 2014 JVC KENWOOD Corporation
Let op:
Het bovenste gedeelte van het systeem heeft een reflectieplaat
voor de 360-graden luidspreker. Til het systeem niet met deze
reflectieplaat op en houd het systeem er niet mee vast. De plaat
wordt anders mogelijk beschadigd.
Dank u voor de aanschaf van dit product.
Lees alvorens gebruik deze "GEBRUIKSAANWIJZING" en de bijgeleverde overige informatie
voor een juist en veilig gebruik van dit product.
BLUETOOTH
Standaard BLUETOOTH versie 3.0 Klasse 2
Max. communicatie-afstand Bij benadering 10 m
*1
Ondersteunde BLUETOOTH-
profielen
HSP/HFP/A2DP/AVRCP/SPP
Ondersteunde coderingen SBC
Ondersteunde content-
bescherming
SCMS-T
Multikoppeling Ondersteund (maximaal 8 apparaten kunnen worden geregistreerd)
*1 Communicatie-afstand is bij benadering.
Stroomtoevoer/Algemeen
Vermogentoevoer Bijgeleverde netadapter of interne oplaadbare lithiumbatterij
Gebruikstijd batterij Ongeveer 10 uur
*2
Oplaadmethode Met bijgeleverde netadapter
Oplaadtijd Ongeveer 3 uur
Netadapter Ingang: 100 V – 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A
Uitgang: 13 V gelijkstroom, 2,3 A
Stroomverbruik
(bij gebruik van een netadapter)
8 W (tijdens de werking)/0,3 W (tijdens normale standbyfunctie)/
0,5 W (in BLUETOOTH-standbyfunctie)
Temperatuurbereik voor gebruik 5°C tot 35°C
Afmetingen (B x H x D) 300 mm x 143 mm x 80 mm
Gewicht Ongeveer 1,1 kg (inclusief interne oplaadbare batterij, exclusief
netadapter)
*2 Afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
Audio
Luidsprekers L/R-luidsprekers: 50 mm x 2
360-graden luidspreker: 40 mm x 1
Passieve radiator x 1
Maximaal uitgangsvermogen L/R-luidsprekers: 10 W + 10 W (THV 10%)
360-graden luidspreker: 10 W (THV 10%) + R-kanaal: 10 W
Ingangsaansluiting (AUDIO IN) 3,5 mm diameter stereo-ministekker
Technische gegevens
De laatste productinformatie, vragen en antwoorden vindt u op onze website
(http://www3.jvckenwood.com/). Kijk of u een oplossing voor een probleem in deze lijst vindt alvorens
de klantenservice op te bellen.
Probleem Actie
Probleem met stroom
Systeem wordt niet
ingeschakeld
Verbind de bijgelev
erde netadapter en laad de batterij op.
Systeem wordt niet opgeladen Controleer of de bijgeleverde netadapter juist is verbonden.
Probleem met verbinding
Verbinden via NFC is niet
mogelijk
I
ndien uw smartphone in een hoes is geplaatst, moet u de hoes
verwijderen.
Plaats de N-markering op het BLUETOOTH-apparaat tegen de
N-markering op het systeem.
Controleer of de NFC-functie van uw smartphone is geactiveerd.
Koppelen lukt niet Controleer of het systeem in de standbyfunctie voor het koppelen
staat.
Verbinden lukt niet Controleer of het systeem met een ander apparaat is verbonden.
Annuleer het koppelen met het BLUETOOTH-apparaat en verbind
vervolgens opnieuw.
Werking start niet direct nadat
een verbinding tussen het
BLUETOOTH-apparaat en het
systeem is gemaakt
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat duurt het even eer de
werking start of wordt het geluid onderbroken, ook nadat de LED-
indicator blauw is opgelicht.
Probleem met geluid
Geen geluid Controleer of de verbinding juist is gemaakt.
C
ontroleer of uw apparaat het A2DP-profiel ondersteunt. Zie de
handleiding van uw apparaat.
Stel het volume van het systeem en het BLUETOOTH-apparaat in.
Geluid wordt onderbroken of
vervormd of heeft ruis
Indien er obstakels, bijvoorbeeld meubels, muren of mensen,
tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn, wordt het
geluid mogelijk onderbroken of is de respons traag.
Verhoog de afstand tussen het systeem en de toestellen of
apparaten die de 2,4 GHz frequentieband gebruiken (bijvoorbeeld
een magnetron, draadloos LAN, draadloze telefoon, etc.).
Laad de batterij op.
Verlaag het volume van het systeem. Verlaag het volume van het
systeem of het BLUETOOTH-apparaat.
Probleem Actie
Overige problemen
Gebruik van de hands-
free func
tie voor bellen is
onmogelijk
Controleer of de verbinding juist is gemaakt.
Controleer of uw apparaat het HFP-profiel ondersteunt. Zie de
handleiding van uw apparaat.
De LED-indicators lichten
niet op, ook al is het systeem
ingeschakeld
Door tegelijk op de [
(hands-free)] toets en de [VOLUME -] toets te
drukken, verandert de helderheid van de LED-indicators.
Indien het probleem niet kan worden opgelost met de stappen hierboven, moet u met een puntig
voorwerp, bijvoorbeeld een pen, op de [RESET] toets op de onderkant van het systeem drukken.
Oplossen van problemen
Waarschuwingen, voorzorgen en overige
Het woord Bluetooth® en de bijbehorende markeringen en logos zijn geregistreerde
handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en JVC KENWOOD Corporation gebruikt deze
onder licentie.
“Made for iPod,”“Made for iPhone, and“Made for iPad” mean that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by
the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPod, iPhone, and iPad are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android is een handelsmerk en/of geregistreerd handelsmerk van Google Inc.
De N-markering is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
Technische gegevens en het ontwerp van het apparaat zijn ter productverbetering zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
Het label met vermogen en andere informatie vindt u op het onderpaneel.
VOORZICHTIG
Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonnestraling vuur of dergelijke.
VOORZICHTIG
De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde
of gelijkwaardige type.
VOORZICHTIG
De hoofdspanningsstekker, spanning-uitschakelaar of een adapter wordt voor het ontkoppelen gebruikt en deze
moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.
VOORZICHTIG
• Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit.
(Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in
het apparaat worden opgebouwd.)
• Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
• Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren
met het KCA of bij een innamepunt voor batterijen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin
zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.
Een kopie van de “Declaration of Conformity” aangaande de R&TTE Richtlijn 1999/5/EC kan van de
volgende website worden gedownload: (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).
Hierbij verklaart JVC dat dit systeem SP-ABT30 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
[Alleen Europese Unie]
Informatie over het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten en
batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)
Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal
huisvuil worden weggegooid.
Oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten worden gerecycled bij een
voorziening die in staat is om deze items en hun afvalbijproducten te hanteren.
Raadpleeg de betreffende lokale instantie voor details aangaande in de buurt zijnde
recylingfaciliteiten.
Het juist recyclen en weggooien van afval spaart natuurlijke bronnen en reduceert schadelijke
invloed op uw gezondheid en het milieu.
Opmerking: De “Pb aanduiding onder het batterijsymbool betekent dat deze batterij lood bevat.
Greachte klant,
Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit
en elektrische veiligheid.
De Europese vertegenwoordiger van JVC KENWOOD Corporation is:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
Duitsland
Technische gegevens
(vervolg)
Oplossen van problemen
(vervolg)
Meer over BLUETOOTH
BLUETOOTH is een standaard voor draadloze communicatie tussen digitale apparaten.
BLUETOOTH beschikt over diverse protocollen voor verschillende toepassingen. Deze protocollen
worden "profielen" genoemd.
Ondersteunde BLUETOOTH-profielen
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-Free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
LVT2566-006A
NL
SP-ABT30_NL.indd 1SP-ABT30_NL.indd 1 4/14/2014 3:17:58 PM4/14/2014 3:17:58 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JVC SP-ABT30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JVC SP-ABT30 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info