700485
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
MediaMaster® NMEA 200
Network Controller
Product Description
The MMR-40 is a NMEA 2000® network
controller designed to add full-function
auxiliary control to MediaMaster® source units.
Featuring a color LCD display and water-
resistant (IP66 rated) design, the MMR-40
connects directly to vessel networks using
applicable NMEA 2000® cables and connectors
(sold separately).
Note: The MMR-40 is not a stand-alone receiver and does
not function without a connected MediaMaster® source
unit. All remote control functionality of the MMR-40 is
solely derived from the host source unit. Functionality
of the MMR-40 requires connection to a NMEA 200
network or use of MMC-PN2K powered network cables
(sold separately).
What Is Included?
(1) MMR-40 Network Controller
(1) Mounting gasket
(1) Mounting template
(4) Mounting screws
(1) Protective sun cover
(1) User Manual
Safety Considerations
While this product is designed to be water-
resistant, it should never be submerged
under water or subjected to high-pressure
water spray.
Do not mount in areas of extreme heat.
Ensure this product is securely installed so
that it does not come loose in the event
of a collision/sudden jolt or as a result or
repeated vibrations during normal operation.
Check before drilling to make sure that you
will not be drilling into a fuel tank, gas/brake
line, wiring harness, or other vital system.
Secure all wiring as needed, using cable
ties or wire clamps to protect them from
moving parts and sharp edges.
Always follow proper safety procedures and
wear eye-protection at all times with a dust
mask and gloves when cutting.
General Command Functions
Below is a list of general source unit functions
that are controlled by the MMR-40.
Note: The functionality of some commands will
vary depending on the specific MediaMaster®
source unit connected to the network.
MMR-40
Button /
Description
General Source Unit Functions
Power/Source
• Press to turn ON
• Press and hold to turn OFF
Press to display the SOURCE: Select menu
VOL/SEL
(Knob)
Volume/Select
• Rotate to adjust volume
Rotate to scroll thru menu options
Press to choose/enter (menu options)
Back/Menu
Press to go back or return to the previous screen
Press to access available menu options
Favorites
Press and hold to store a channel/station as a preset
Press to view your list of stored presets and to access
the Favorites: Edit menu.
Settings
Press to access the Tone, Balance & Crossover menu
Press and hold to access the System Settings: Main Menu
Forward
• Press to tune in the next frequency/station/track
Press and hold to seek to the next channel or
skip forward/fast-forward
Backward
• Press to tune in the previous frequency/station/track
Press and hold to seek to the previous channel or
skip backward/fast-rewind
Mute/Play/
Pause
Press to mute/unmute/pause/resume audio
Press and hold to access available Play options
Day/Night
Press to toggle between Day/Night display settings
of the MMR-40
Press and hold to access the System Settings:
Display menu of the MMR-40
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JL Audio MMR-40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JL Audio MMR-40 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info