701329
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
12W1-8
24.0 Hz
0.490
0.519
8.897
6.26 177.3
0.313 8.0
88.5 dB
78.5 0.0506
7.03
8
125 Watts
12W1-4
22.3 Hz
0.487
0.518
8.255
6.22 176.2
0.313 8.0
87.6 dB
78.5 0.0506
3.65
4
125Watts
Subwoofer Specifi cations
Fs (free-air resonance):
Qts (total speaker “Q”):
Qes (electrical “Q”):
Qms (mechanical “Q”):
Vas (equivalent compliance):
Xmax (linear excursion one-way):
Effi ciency (1W/1m)*:
Sd (effective piston surface area):
Re (DC resistance):
Znom (nominal impedance):
Pt (continuous thermal power handling):
Physical Dimensions
Frame Diameter (A):
Mounting Hole Diameter (B):
Mounting Depth (C):
Overall Depth (D):
Magnet Diameter (E):
Displacement:
Normal Recommended Enclosures (single driver)
Sealed Enclosure
Enclosure dimensions listed are external dimensions which assume the use of 0.75 inch (19mm) thick material. If you are using
0.625 inch (16mm) thick material, subtract 0.25 inches (6.5mm) from each dimension. Do not use material with a thickness of
less than 0.625 inches (16mm).
Enclosure volumes listed are NET internal volumes. Driver displacement, port displacement and brace displacement must be
added to obtain the nal gross volume. The dimensions listed have already taken this into account.
When using two subwoofers in a common enclosure simply double the required volumes and use two of the recommended ports
(when needed). Likewise, when using three subwoofers in a common enclosure simply triple the required volume and number
of ports (when needed).
*Ef ciency (1W/1m) is not an accurate indicator of a subwoofers output capability and should not be used as a
comparison to other subwoofers to determine which one is louder!
Ported Enclosure
H
D
W
H
D
W
ft
3
liters
in.
mm
in
2
m
2
in.
mm
in.
mm
in.
mm
in.
mm
in.
mm
ft
3
liters
ft
3
in.
liters
mm
in
2
m
2
A
B
C
D
E
12.375
11
5.25
5.5
4.875
0.057
314.32
279.4
133.35
139.7
123.82
1.611
Port
(inside dia. X length)
Model
Sealed
Enclosure
Ported
Enclosure
20 x 13 x 14.25
508mm x 330mm x 362mm
12W1-4
22 x 16 x 17
559mm x 406mm x 432mm
4 X 12.3
1.50 ft
3
102mm X 312mm
2.50 ft
3
width X height X depthVolume (Net Int.)
42.5 l
70.8 l
20 x 13 x 14.25
508mm x 330mm x 362mm
12W1-8
22 x 16 x 18.25
559mm x 406mm x 464mm
4 X 9.7
1.50 ft
3
102mm X 246mm
2.75 ft
3
width X height X depthVolume (Net Int.)
42.5 l
77.88 l
Be sure to allow 0.75 inches (19mm) for pole vent clearance on this driver.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JL Audio 12W1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JL Audio 12W1 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info