Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
1
Type Model Kleur Breedte
D6140/6 La Ligne rvs 60 cm
D6142/6 La Ligne zwart 60 cm
Met ingebouwde ventilatormotor
Typenummer staat op een sticker aan de binnenzijde van de wasemkap
vermeldt, welke zichtbaar wordt zodra het filter verwijderd wordt.
Wandschouwkap
La Ligne D6140/6 - D6142/6
met interne motor
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden januari 2006.
2
1 Inleiding 3
2 Algemeen 4
3 Montage 4
4 Aansluiting voor luchtafvoer 8
5 Elektrische aansluiting 10
6 Montage schachtdelen 10
7 Werking 12
8 Luchttoevoer 13
9 Reinigen en onderhoud 14
10 Vervangen van de Pl-lamp 15
11 Elektrische schema’s 16
12 Maatschetsen 17
13 Afvoer van oude apparatuur 18
14 Garantietermijn 19
15 Fabrikantenverklaring 22
Inhoudsopgave
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Van onze itho D6140 is de standenschakelaar stuk.
  Waar koop ik een nieuwe schakelaar?

  Mvg,
  Jac Hunnekens
  077 4771887
  corrie.jac@home.nl Gesteld op 27-3-2018 om 19:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Itho La Ligne D6140-6 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Itho La Ligne D6140-6 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info