Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Type
TypeType
Type
Model
ModelModel
Model
Kleur
KleurKleur
Kleur
Breedte
BreedteBreedte
Breedte
D7400
/7
Elan rvs 90 cm
D7401
/7
Elan rvs 90 cm
D7410
/7
Elan rvs 120 cm
D7411
/7
Elan rvs 120 cm
D7470 Volante rvs 90 cm
D7211 Colombe rvs 90 cm
D7221 Colombe rvs 120 cm
Met ingebouwde ventilatormotor
Typenummer staat op een sticker aan de binnenzijde van de wasemkap
vermeldt, welke zichtbaar wordt zodra het filter verwijderd wordt.
Wandschouwkap
met interne motor
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden oktober 2008.
2
1 Inleiding 3
2 Algemeen 3
3 Montage 4
4 Aansluiting voor luchtafvoer 9
5 Elektrische aansluiting 11
6 Montage schachtdelen 11
7 Werking 13
8 Luchttoevoer 15
9 Reinigen en onderhoud 16
10 Vervangen van de verlichting 17
11 Elektrisch schema 18
12 Maatschets 20
13 Afvoer van oude apparatuur 23
14 Garantietermijn 24
15 Fabrikantenverklaring 27
Inhoudsopgave
InhoudsopgaveInhoudsopgave
Inhoudsopgave
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Itho D 7410 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Itho D 7410 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info