695054
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
RF zenderschakelaar - 15081060
- RFZ afstandbediening
- Batterij type CR 2032
- Tape 14x33 mm
- Bevestigingsschroeven
- Bevestigingspluggen
- Handleiding
1 stuks
1 stuks
2 stuks
2 stuks
2 stuks
1 stuks
Deze zender kan gebruikt worden om de ventilatorstand van de
Inventum Ecolution te bedienen. Om deze schakelaar te gebruiken
dient er een ontvanger aangesloten te worden op het apparaat.
Voordat de zenderschakelaar werkt dient deze eerst op de
ontvanger worden afgestemd.
Knop
Actie
Functie
1
Kort
Stand 1 (laag)
2
Kort
Stand 2 (middel)
3
Kort
Stand 3 (hoog)
Kort
Stand 3, tijdelijk 10 min.
Lang (>2sec)
Stand 3, tijdelijk 30 min.
Inleiding
Inhoud levering
Plaats de batterij met de gegraveerde plus (+) blijvend zichtbaar eerst
aan de (+) zijde in de houder en daarna wordt de batterij aan de (-)
zijde vast geklikt in de houder.
Wip de batterij met een schroevendraaier aan de (-) zijde uit de
houder. Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen
functies behouden.
Let op: Gooi lege batterijen nooit bij het huisvuil, maar
breng ze naar de inzamelpunten voor chemisch afval!
Batterij plaatsen Afstemmen van de schakelaar/ontvanger
Één of meerdere schakelaars op één ontvanger
1
Haal de stekker van de ontvanger los en stop daarna
de stekker er weer in. Er is nu 10 min de tijd om te
programmeren
2
Houd de drukknop ‘1’ + drukknop ‘ ‘ tenminste 6
sec ingedrukt
3
De beide indicatie-led’s lichten rood en daarna groen
op. Het afstemmen is voltooid.
4
Test de 3 standen na het programmeren van de
schakelaar.
Voor de tweede of meerdere schakelaars: Herhaal stap
1 t/m 4 met de betreffende schakelaar.
-Linker LED licht kort groen op: Ontvanger wordt in stand 1 of 3
gezet.
-Rechter LED licht kort groen op: Ontvanger wordt in stand 2 of
tijdelijk in stand 3 gezet
LED situaties bij fouten:
Montage
Batterij vervangen
Functies voor de gebruiker
Bevestig de borgplaat met de bijgeleverde schroeven op een
inbouwdoos of rechtstreeks aan de muur met de schroeven en
pluggen (A) of met de bijgeleverde plakstroken (B). De markering
“TOP” dient zich aan de bovenzijde van de borgplaat te bevinden.
Let op: Duw eerst de onderzijde
vast in de schakelaar
Stap 1:
Stap 2:
Stap 1: Schuif de
borgplaat naar
beneden
Stap 2: Neem de
borgplaat weg
A A
B
B
Let op: De draadloze schakelaar werkt niet als de
batterij verkeerd om is geplaatst. Een verkeerd
geplaatste batterij kan de elektronica beschadigen!
-Beide LED’s lichten 1 sec rood op: Ontvanger heeft na een aantal
pogingen nog niet gereageerd.
-Beide LED’s lichten afwisselend rood op: De schakelaar staat in de
afstemmingsmode maar de ontvanger niet. Er kan daardoor geen
afstemming plaatsvinden.
LED situaties bij normale bedrijf situaties:
Tip: Stem eerst de zenderschakelaar af op de ontvanger
alvorens deze aan de wand te bevestigen.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Inventum 15081060 - RF zenderschakelaar bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Inventum 15081060 - RF zenderschakelaar in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info