Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
Sicherheit und Wartung
Das Produkt keinen Flüssigkeiten, Flammen oder hohen
Temperaturen aussetzen.
Den Gebrauch bei Überhitzung oder anderen anormalen Zu-
ständen unterbrechen.
Nicht bei Temperaturen unter -20°C oder über +60°C ver-
wenden.
Die beiden schwarzen und roten Klemmen nicht miteinan-
der verbinden.
Den USB-Ausgang oder die Kontakte der Klemmen nicht
kurzschließen.
Wenn das Produkt zum Anlassen eines Fahrzeugs verwendet
wird, die Klemmen innerhalb von 30 Sekunden nach dem
Anlassen des Motors abtrennen, um eine Beschädigung des
Produkts zu vermeiden.
Hauptmerkmale
Li-Ion-Akku, Kapazität 7500 mAh.
Ladeeingang: 5V DC / 1A.
USB-Ausgang: 5V DC / 2.1A.
Anlassstrom: 200A.
Spitzenstrom 400A für 3 Sekunden.
Anlassspannung: 12V DC.
Wasserdichtigkeit: Schutzart IP65.
Gebrauchstemperatur: -20°C / +60°C.
Alarm übermäßige Entladung.
Schutz gegen Umpolung und Umladung.
Schutz gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss.
SCHNELLANLEITUNG
DE
PWBSTARTER
Starthilfe + Powerbank
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Interphone-Cellularline PWB STARTER bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Interphone-Cellularline PWB STARTER in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 4,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info