Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/120
Pagina verder
Instellen 2:11
DE MACHINE OP UW COMPUTER
AANSLUITEN
Bij uw machine wordt een Embroidery Machine



eerste keer op uw computer wordt aangesloten.


 
bestanden naar uw machine overbrengen.
Let op: Uw computer moet werken met Windows® 7/Vista of
Windows® XP.
5D™ EMBROIDERY SOFTWARE
Computeraansluiting
De Embroidery Machine Communication module wordt



’Meerdere verzenden’ in 5D™ Organizer.
5D™ QuickFont

deLuxe
 


5D™ Organizer
-
draai. Bekijk ze in verschillende afmetingen en print ze uit
als hele werkbladen of als mini-afbeeldingen. U kunt uw

naar afbeeldingen of een bureaubladachtergrond voor uw

borduurmotieven.
UW SOFTWARE INSTALLEREN



Update installeren voordat u de Embroidery Machine

deLuxe
 



1. Zorg ervoor dat uw borduurmachine niet op uw
computer is aangesloten.
2. Zorg ervoor dat u op uw computer bent ingelogd met
een gebruikersnaam die beheerdersrechten heeft en
installeer dan de software van de bijgeleverde cd.
 





 
Installatiecode in te
9200.
 

deLuxe
 


deLuxe
 
Aangeraden wordt de Embroidery Machine
Communication-module automatisch te laten opstarten

Let op: U vindt meer gedetailleerde informatie over installatie in de
startershandleiding van het 5D™ Embroidery System, in de map
‘UserGuides’ op de cd.
UW 5D™ SOFTWARE REGISTREREN

u ervoor kiezen uw software te registreren door op
Registreren te klikken in het menu. Maak een account
aan en voer uw gegevens in om 5D™ nieuwsbrieven te
ontvangen over onderwerpen die u interesseren.
Belangrijk!
Tijdens de registratieprocedure krijgt u een optie om

 






gewenst moment de toets Registreren selecteren in 5D™

DE HARDWARE-STUURPROGRAMMA’S
INSTALLEREN EN DE BORDUURMACHINE
AANSLUITEN

 


29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Husqvarna DESIGNER-RUBY-deLuxe bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Husqvarna DESIGNER-RUBY-deLuxe in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 14,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info