683070
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
Sommaire
Prise en main
Icônes
1
Porter votre bracelet
4
Gestes
4
Comment associer mon bracelet à mon téléphone
6
Dénir le fuseau horaire et la langue
7
Recharger votre bracelet
7
Allumer, éteindre et redémarrer votre bracelet
8
Changer de cadran
9
Opérations de base
Régler la luminosité de l'écran
10
Trouver votre téléphone à l'aide de votre bracelet
10
Prise de photo à distance
11
Bulletins météo
11
Exercices physiques et santé
Enregistrer les données d'activités quotidiennes
13
Démarrer un exercice physique
13
Nage en piscine
14
Nage en extérieur
15
Mesurer le rythme cardiaque
16
Mesurer le rythme cardiaque pendant un exercice physique
17
Suivi continu du rythme cardiaque
18
Mesurer le rythme cardiaque au repos
18
Suivi du sommeil
18
Synchroniser et partager vos données d'exercices physiques et
de santé
19
Rappels de messages
Rappels de messages
21
Visualiser des messages
22
Appels entrants
23
Supprimer des messages
24
Congurer les alarmes
Dénir une alarme intelligente
25
Dénir une alarme d'événement
25
Synchroniser votre bracelet avec une alarme émise sur votre
téléphone
26
Congurer le minuteur
26
Chronomètre
27
i
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Huawei Band 3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Huawei Band 3 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Huawei Band 3

Huawei Band 3 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 43 pagina's

Huawei Band 3 Gebruiksaanwijzing - English - 50 pagina's

Huawei Band 3 Snelstart handleiding - English - 7 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info