Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
RTH1120 69-1875EF 22/2/06 1/4
The RTH110B non-programmable thermostat can be used to con-
trol:
a gas, fuel oil or electric furnace - 2 or 3 wires
a central air conditioner - 2 or 3 wires
a hot water system with or without pump - 2 wires
a millivolt system - 2 wires
a central heating and cooling system - 4 or 5 wires
Note: This thermostat is not compatible with heat pumps or multi-
stage systems.
Features
System operating mode selection: heat, cool or off
Fan operating mode selection: automatic or on (continuous)
Programmable heating and cooling cycle lengths: 10, 12, 15, 20
or 30 minutes
Temperature display in °F or °C
Backlit display
Battery replacement indicator
Interchangeable faceplates (titanium, charcoal & taupe)
2.1 Removing the Old Thermostat
IN ORDER TO AVOID ANY RISK OF ELECTRIC SHOCK, CUT
POWER TO THE HEATING SYSTEM.
n Remove the old thermostat to access the wires.
Attention: If the old thermostat was mounted onto an electrical box,
it was probably powered by 120/240 volts. In this case, this thermo-
stat cannot be used.
o Identify and label each wire (with the corresponding letter on
the wire terminal) and remove them from the terminals.
p If necessary, strip the end of each wire (maximum of 1/4 inch).
q Wrap the wires around a pencil to prevent
them from falling into the wall.
r If the hole in the wall is too big, insulate it
using a non-flammable material in order
to avoid air draughts behind the thermo-
stat.
2.2 Installing the New Baseplate
For a new installation, choose a location approximately 5 feet
(1.5 m) above the floor and on an inside wall. Avoid draughty
areas (top of staircase, air outlet, etc.), dead air spots (behind
doors), direct sunlight or areas near concealed pipes or chim-
neys.
n Remove the thermostat faceplate.
o Loosen the locking screw to separate the thermostat from its
baseplate (the screw cannot be completely removed).
p Tilt the thermostat upwards.
q Mark and bore the appropriate mounting holes (using a 3/16”
drill bit) or use the existing holes. Insert the plastic anchors.
r Pass the wires through the opening of the baseplate and fix the
baseplate to the wall using the screws provided.
2.3 Connecting the Thermostat
Refer to the following table for matching the wire labels with the
thermostat terminals.
Note: Do not connect wires identified as C, X or B. Wrap the bare
end of these wires with electrical tape.
Important: The red jumper wire between Rh and Rc terminals must
be removed in a 5-wire installation.
1. Introduction
2. Installation
RTH1120
Non-programmable Electronic Thermostat
Installation and User Guide
Display
Adjustment
buttons
System operating
mode selector
Fan operating
mode selector
Backlight
button
RTH2520 terminals Description Wire labels
Rh Heating power supply Rh, R, 4, V
Rc Cooling power supply Rc, R
W Heating signal W, W1, H
Y Cooling signal Y, Y1, M
GFan G, F
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell RTH1120 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell RTH1120 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info