Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Honeywell
1
T8851A1006
MODULERENDE
KLOKTHERMOSTAAT
Informatieblad uitsluitend voor de installateur
Attentie:
Dit informatieblad is uitsluitend bestemd voor de vakman-installateur en kan in de handen van eindge-
bruikers tot ongewenste instellingen van het toestel leiden. Laat dit blad daarom, ter voorkoming van on-
nodige service-bezoeken, liever niet bij uw klant achter.
Het testen van het uitleesvenster
Deze test kan worden uitgevoerd bij alle standen van de schuifschakelaar.
Druk de toetsen
KOPIE
DAG
en
DAG
gelijktijdig in en houd deze enkele seconden ingedrukt. Op het uitleesven-
ster worden achtereenvolgens alle segmenten van het uitleesvenster getoond. Controleer aan de hand van
onderstaande figuur of alle segmenten met gelijkmatig contrast worden afgebeeld.
De thermostaat keert na één minuut terug naar het normale programma. Door het indrukken van de toets
i
wordt deze test direct beëindigd.
Het controleren van de toetsfuncties
Zet de schakelaar in een van de standen AUTOMATISCH, TEMP. CONTINU of VORSTBEVEIL.
Druk de toetsen
KOPIE
DAG
en
TERUG
gelijktijdig in en houd deze enkele seconden ingedrukt. Het uitleesvenster
geeft nu een cijfercombinatie weer:
Moduleren op basis
van OpenTherm
communicatie.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell Chr.Mod Inst bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell Chr.Mod Inst in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info