808531
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Installations- und Kurzanleitung
Installation and brief instructions
Consignes de montage et instructions abrégées
Hier geht‘s zur ausführlichen
Bedienungsanleitung
Proceed to the detailed manual
Accédez ici aux instructions
d’utilisation complètes
HmIP-PCBS // 155050 // V1.1 (12/2019)
Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.
Homematic IP Schaltplatine
Homematic IP Switch Circuit Board
Homematic IP Circuit imprimé
6 Ansteuerung Relaismodul RSM1 mit eigenständiger
Spannungsversorgung //
Controlling a relay module RSM1 with independent voltage
supply // Commande module relais RSM1 avec alimentation
autonome
7 Ansteuerung einer Last (max. 0,5 A) mit direkter Versorgung aus
Aktor-Betriebsspannung //
Controlling of a load (0.5 A max.) with direct supply by the
operating voltage of the actuator // Commande d’une charge
(0,5A maxi.) avec alimentation directe par tension de service
d’actionneur
Gerät anlernen an: // Connect device to: //
Procéder à l’apprentissage de l’appareil sur:
A Homematic IP Access Point (Cloud)
B
Zentrale // Central Control Unit // Centrale CCU2/CCU3
3
Homematic IP
Homematic IP
HAP
A
3
HomematicHomematic IP
*
CCU
B
*HmIP-Gerät anlernen // Teach-in HmIP device
Geräteübersicht // Device overview // Aperçu de l’appareil
A Geräte-LED // Device LED // Circuit imprimé
B Systemtaste // System button // Touche système
C Betriebsspannung // Operating voltage // Tension de service
D Befestigungslöcher // Fixing holes // Trous de fixation
E Open-Collector-Schaltausgang //
Open collector switching output //
Sortie de commutation collecteur ouvert
F Relais-Schaltausgang // Relay switching output //
Sortie de commutation relais
C
D F
B
A
E
Integration über Befestigungslöcher (D) in eigene Aufbauten //
Integration via fixing holes (D) into your own installations //
Mise en place via des trous de fixation(D) dans des modules
séparés
1
Anschluss // Connection // Raccordement
A Konfiguration mit Open-Collector-Ausgang //
Configuration with open collector output //
Configuration avec sortie collecteur ouvert
B Konfiguration mit Relais-Schaltausgang //
Configuration with relay switching output //
Configuration avec sortie de commutation relais
2A
2B
Beispiele // Examples // Exemples
1 Ansteuerung Schalteingang (hier Mikroprozessorschaltung);
Spannungsversorgung aus Schaltung // Controlling a switch
input (in this case a microprocessor controller); power
supplied by circuit // Commande entrée de commutation (ici,
circuit à microprocesseur); alimentation par le circuit
2 Ansteuerung Schalteingang; Spannungsversorgung aus
eigener Spannungsquelle // Controlling a switch input*; power
supplied by own voltage source // Commande entrée de
commutation (ici, circuit à microprocesseur); alimentation par
une source de tension dédiée
3 Ansteuerung externes Relais (mit Freilaufdiode) oder
Lampenlast <0,5 A mit Last-Stromversorgung aus
Eingangsspannung //
Controlling an external relay (with free-wheeling diode)
or lamp load < 0.5 A with load supplied by input voltage //
Commande relais externe (avec diode de roue libre) ou charge
de lampe <0,5A avec alimentation électrique de charge par
tension d’entrée
Relais/
relay
Freilaufdiode/
freewheeling diode
Lampe/
lamp
4 Ansteuerung externes 5 V-Relais (mit Freilaufdiode) oder
Optokoppler bzw. LED (Vorwiderstand je nach Bauelement) //
Controlling an external 5 V relay (with free-wheeling diode)
or an optocoupler LED (series resistor according to the
component) // Commande relais 5V externe (avec diode de
roue libre) ou optocoupleur ou DEL (résistance en série selon
le composant)
5 Ansteuerung Relaismodul RSM1 mit Spannungsversorgung aus
Aktor-Betriebsspannung // Controlling a relay module RSM1
with voltage supplied by the operating voltage of the actuator //
Commande module relais RSM1 avec alimentation par tension
de service d’actionneur
System einrichten: // Set-up system: // Configurer le système:
A Homematic IP Access Point (Cloud)
B Zentrale // Central Control Unit // Centrale CCU2/CCU3
18,5°
23,0°
21,0°
Homematic IP
4A
4B
Ausführliche Handbücher für... //
Detailed manuals for... //
Manuels complets pour...
Homematic IP App //
Appli Homematic IP
WebUI Software //
Logiciel WebUI
DE
EN
FR
Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
Achtung! Hinweis auf
eine Gefahr.
Zusätzliche wichtige
Informationen.
h Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Beiblatt „Sicherheits-
hinweise und allgemeine Informationen“
Read the manual carefully and keep it in a safe place.
Attention! This
indicates a hazard.
Additional important
information.
h Observe the safety information in the supplement „Safety
instructions and general information“
Lire attentivement les consignes et les conserver dans un endroit sûr.
Attention! Indique
un danger. Autres informations
importantes.
h Respectez les consignes de sécurité mentionnées sur la fiche
annexe intitulée «Consignes de sécurité et informations
générales»
Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:
Mandataire du fabricant:
eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer/Germany
www.eQ-3.de
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HomeMatic HmIP-PCBS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HomeMatic HmIP-PCBS in de taal/talen: Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 3.88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van HomeMatic HmIP-PCBS

HomeMatic HmIP-PCBS Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 2 pagina's

HomeMatic HmIP-PCBS Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English - 45 pagina's

HomeMatic HmIP-PCBS Gebruiksaanwijzing - Italiano, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info