571640
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/70
Pagina verder
VB 16Y
Portable Rebar Cutter/bender
Baustahl biege-trenn maschine
Cisaille/cintreuse portative pour barres béton
Tr ancia e sagoma barre portatile
Draagbare betonijzer buig-en snijmachine
Dobladora/cortadora de varilla
Cortadora e dobradora de varão de ferro
Φορητος κοφτης/διαµορφωτης µπετοβεργας
12
34
5
6 7
1
6
5
3
1
4
2
A
D
E
F
G
H
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instruções de uso
Οδηγίες χειρισµού
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell’uso leggere attentamente e comprendere queste istruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instruções.
∆ιαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.
312
Code No. C99105072 N
Printed in Japan
B
8
7
0
9
C
Hitachi Koki Co., Ltd.
Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Head office in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
26. 12. 2003
K. Kato
Board Director
Nederlands
EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit
produkt conform de richtlijnen of gestandardiseerde
documenten EN50144, EN55014 en EN61000-3 voldoet
aan de eisen van EEG Bepalingen 73/23/EEG, 89/336/
EEG en 98/37/EC.
Deze verklaring is van toepassing op produkten
voorzien van de CE-markeringen.
Español
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que
este producto está de acuerdo con las normas o con
los documentos de normalización EN50144, EN55014
y EN61000-3, según indican las Directrices del Consejo
73/23/CEE, 89/336/CEE y 98/37/CE.
Esta declaración se aplica a los productos con marcas
de la CE.
Portugûes
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade,
que este produto está de acordo com as normas ou
documentos normativos EN50144, EN55014 e EN61000-
3, em conformidade com as Diretrizes 73/23/CEE, 89/
336/CEE e 98/37/CE do Conselho.
Esta declaração se aplica aos produtos designados CE.
Ελληνικά
EK ∆ΗΛ·ΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ
∆ηλώνουµε µε απλυτη υπευθυντητα τι αυτ το
προιν είναι εναρµονισµένο µε τα πρτυπα ή τα
έγραφα προτύπων EN50144, EN55014 και EN61000-3
σε συµφωνία µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου 73/23/
EOK, 89/336/EOK και 98/37/EK.
Αυτή η δήλωση ισχύει στο προιν µε το σηµάδι CE.
English
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with standards or standardized
documents EN50144, EN55014 and EN61000-3 in
accordance with Council Directives 73/23/EEC, 89/336/
EEC and 98/37/EC.
This declaration is applicable to the product affixed CE
marking.
Deutsch
ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN
Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt den Standards oder standardisierten
Dokumenten EN50144, EN55014 und EN61000-3 in
Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats
73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/CE entspricht.
Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung
tragen.
Français
DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre seule et entière respon-
sabilité que ce produit est conforme aux normes ou
documents normalisés EN50144, EN55014 et EN61000-
3 en accord avec les Directives 73/23/CEE, 89/336/CEE
et 98/37/CE du Conseil.
Cette déclaration s’applique aux produits désignés CE.
Italiano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Si dichiara sotto nostra responsabilità che questo
prodotto è conforme agli standard o ai documenti
standardizzati EN50144, EN55014 e EN61000-3
conforme alle direttive 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/
CE del concilio.
Questa dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono
applicati i marchi CE.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi VB16Y bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi VB16Y in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 7,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info