Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
– 27 –
DEUTSCH
AUFGETEILTE ART-KLIMAANLAGE
INNENGERÄT / AUSSENGERÄT
MODELL
RAS-S18H2 / RAC-S18H2
Instruction manual Page 1~26
To obtain the best performance and ensure years of trouble
free use, please read this instruction manual completely.
Bedlenungsanleitung Suite 27~52
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam
durch, um durch richtige Bedienung jahrelangen und
störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Mode d’emploi Page 53~78
Des performances optimales et un fonctionnement à long
terme seront assurés en appliquant les présentes
instructions après avoir entièrement lu ce mode d’emploi.
Manuale di istruzioni Pag. 79~104
Per garantire la migliore prestazione e la più lunga
durataleggere attentamente e al completo le seguanti
istruzioni.
Manual de instrucciones Página 105~130
Para obtener el mejor funcionamiento y asegurar años de
uso libre de problemas, lea cuidadosamente este manual
de instrucciones.
Manual de instruções Página 131~156
A fim de obter um bom funcionamento e de garantir uma
utilização sem falhas durante muitos anos, é favor ler este
manual de instruções completamente.
O‰ËÁ›Â˜ XÂÈÚÈÛÌÔ‡ ™ÂÏ›‰· 157~182
°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·˘Ù‹˜,
·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·‚¿ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ù˘.
Инструкция по эксплуатации
стр. 183~208
Для обеспечения наилууших эксплуатационных
характеристик и многолетней безотказной работы
оборудования необходимо полностыо оэнакомиться с
данной Инструкцией по эксплуатации.
RAS-S18H2
RAC-S18H2
AUSSENGERÄT
INNENGERÄT
(Deut1) RAS/RAC-S18H2 7/3/06, 9:37 AM27
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi RAC-S18H2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi RAC-S18H2 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info