Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
English
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is in
conformity with standards or standardized documents EN60745,
EN55014 and EN61000 in accordance with Council Directives 73/23/
EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC and 2000/14/EC.
2000/14/EC
Type of equipment: Hand-held concrete breaker
Type name: H65SC
Weight of equipment: 15.5 kg
Conformity assessment procedure: Annex VI, Paragraph 5
European Notified Body: CE 0032 TÜV NORD CERT
Am TÜV 1, 30519 Hannover, Germany
EC-Certificate-Number: CE 0032 - 333 05 005 6 001
Measured sound power level: 101 dB / 1pW
Guaranteed sound power level: 103 dB / 1pW
This declaration is applicable to the product affixed CE marking.
Deutsch
ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN
Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt den
Standards oder standardisierten Dokumenten EN60745, EN55014 und
EN61000 in Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats 73/
23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/CE und 2000/14/CE entspricht.
2000/14/CE
Art der Ausrüstung: Handgehaltener Betonbrecher
Typname: H65SC
Gewicht der Ausrüstung: 15,5 kg
Übereinstimmungsbeurteilungsverfahren: Annex VI Paragraph 5
Europäische benannte Stelle: CE0032 TÜV NORD CERT Am TÜV 1,
30519 Hannover, Deutschland
EU-Zertifikatnummer: CE 0032 - 333 05 005 6 001
Gemessener Schallleistungspegel: 101 dB / 1pW
Garantierter Schallleistungspegel: 103 dB / 1pW
Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen.
Français
DECLARATION DE CONFORMITE CE
Nous déclarons sous notre seule et entière respon-sabilité que ce
produit est conforme aux normes ou documents normalisés EN60745,
EN55014 et EN61000 en accord avec les Directives 73/23/CEE, 89/336/
CEE, 98/37/CE et 2000/14/CE du Conseil.
2000/14/CE
Type de matériel : Outil de démolition à main
Nom du type : H65SC
Poids du matériel : 15,5 kg
Procédure d’évaluation de conformité : Annexe VI Paragraphe 5
Organisme européen notifié : CE0032 TÜV NORD CERT Am TÜV 1,
30519 Hanovre, Allemagne
Numéro de certificat UE: CE 0032 - 333 05 005 6 001
Niveau de puissance sonore mesuré : 101 dB / 1pW
Niveau de puissance sonore garanti : 103 dB / 1pW
Cette déclaration s’applique aux produits désignés CE.
Italiano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Si dichiara sotto nostra responsabilità che questo prodotto è conforme
agli standard o ai documenti standardizzati EN60745, EN55014 e
EN61000 conforme alle direttive 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CE e
2000/14/CE del concilio.
2000/14/CE
Tipo di apparecchiatura: Demolitore per cemento portatile
Nome di tipo: H65SC
Peso dell'apparecchiatura: 15,5 kg
Procedimento di valutazione conformità: Allegato VI Paragrafo 5
Ente di Notifica Europeo: CE0032 TÜV NORD CERT Am TÜV 1,30519
Hannover, Germania
CE-Certificato-Numero: CE 0032 - 333 05 005 6 001
Livello di potenza sonora misurato: 101 dB / 1pW
Livello di potenza sonora garantito: 103 dB / 1pW
Questa dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.
Nederlands
EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt conform
de richtlijnen of gestandardiseerde documenten EN60745, EN55014
en EN61000 voldoet aan de eisen van EEG Bepalingen 73/23/EEG, 89/
336/EEG, 98/37/EC en 2000/14/EC.
2000/14/EC
Type gereedschap: Handbetonbreekhamer
Typenaam: H65SC
Gewicht gereedschap: 15,5 kg
Conformiteit vaststellingsprocedure: Annex VI Paragraaf 5
In kennis gesteld Europees instituut: CE0032 TÜV NORD CERT
Am TÜV 1, 30519 Hannover, Duitsland
EU-Certificaat-Nummer: CE 0032 - 333 05 005 6 001
Gemeten geluidsdruk: 101 dB / 1pW
Gegarandeerde geluidsdruk: 103 dB / 1pW
Deze verklaring is van toepassing op produkten voorzien van de CE-markeringen.
Español
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto está
de acuerdo con las normas o con los documentos de normalización
EN60745, EN55014 y EN61000, según indican las Directrices del Consejo
73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CE y 2000/14/CE.
2000/14/CE
Tipo de dispositivo: martillo manual para romper el hormigón
Nombre del modelo: H65SC
Peso del dispositivo: 15,5 kg
Procedimiento de evaluación de conformidad: Anexo VI Párrafo 5
Entidad europea notificada: CE0032 TÜV NORD CERT Am TÜV
1,30519 Hannover, Alemania
Nº de certificado de la CE: CE 0032 - 333 05 005 6 001
Nivel de potencia acústica medida: 101 dB / 1pW
Nivel de potencia acústica garantizada: 103 dB / 1pW
Esta declaración se aplica a los productos con marcas de la CE.
H 65SC
Demolition Hammer
Hammer
Marteau Piqueur
Martello
Hakhamer
Martillo
705
Code No. C99098475 N
Printed in Japan
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell’uso leggere attentamente e comprendere queste istruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Hitachi Koki Co., Ltd.
Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Head office in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
31. 5. 2007
K. Kato
Board Director
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi H65SC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi H65SC in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info