Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/59
Pagina verder
DEUTSCH
BEDIENUNGSANLEITUNG
Vielen Dank, dass Sie den LCD-Monitor von HITACHI
erworben haben. Vor der Verwendung Ihres Monitors lesen
Sie bitte die Abschnitte "SICHERHEITSANWEISUNGEN" und
"BEDIENUNGSANLEITUNG" gründlich durch, damit Sie mit
der richtigen Bedienung des Monitors vertraut sind. Bewahren
Sie diese Anleitung an sicherer Stelle auf. Sie werden sie in
der Zukunft nützlich finden.
Hinweise zur Aufstellung:
Dieses Produkt wird unter der Annahme vertrieben, dass es von
qualifiziertem Fachpersonal aufgestellt wird. Lassen Sie die
Aufstellung immer von Fachleuten oder dem Personal des
Fachhändlers des Produkts ausführen. HITACHI kann keine
Verantwortung für Schäden übernehmen, die durch Fehler bei der
Aufstellung oder Anbringung, Fehlbedienung, Modifikation oder
Naturkatastropehn verursacht werden.
Hinweis für Händler:
Nach der Aufstellung übergeben Sie dieses Produkt dem Kunden
und erklären dem Kunden die Handhabung des Produkts.
32LD7200
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi 32LD7200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi 32LD7200 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 9,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info