Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GEBRUIKSAANWIJZING LED MUURDIMMER 4246891 / 2487HH
BELANGRIJK!
Werk altijd VEILIG; schakel voor het installeren eerst de stroom uit in de meterkast.
Deze dimmer is NIET GESCHIKT voor 12V halogeen lampen gecombineerd met een ijzerkern
draadgewondentransformator. De garantie vervalt als deze combinatie toch is gemaakt!
Deze led muurdimmer (230VAC/50Hz, 1-150W/VA) is geschikt voor het dimmen van de volgende lichtbronnen:
Dimbare (retrofi t) led (fi lament) lampen (230V, max 100W).
Laag voltage led lampen gecombineerd met dimbare led drivers (120W max).
Gloei- en halogeen lampen (230V, max 150W).
12V halogeen lampen gecombineerd met dimbare elektronische trafo’s (120W max).
KARAKTERISTIEKEN VAN DEZE LED MUURDIMMER:
Fase-afsnij dimmer (‘R,C’).
De dimmer heeft een soft start voor een gunstige invloed op de levensduur van de toegepaste led lampen.
Programmeren van de MIN en MAX instelling van de aangesloten lichtbron(nen).
Geheugen van de laatste dimstand.
Hotelschakeling middels een extra aansluiting op de dimmer. Afbeelding B2 / D (of E).
N (nuldraad, blauw), wordt niet gebruikt!
Middels de bijgeleverde Niko bevestigingsring (artikelnummer: NIK001) is deze dimmer ook toepasbaar in sommige Niko
schakellijnen.
INSTRUCTIE VOOR INSTALLATIE:
Schakel de spanning uit.
Strip de draden voldoende (ca. 5 mm) en steek deze in de juiste aansluitklemmen van de dimmer (afbeelding B1 / B2).
Sluit de dimmer aan volgens de tekening; in het geval van alleen één dimmer, afbeelding B1 / C toepassen. In geval van een
‘hotelschakeling’ tekening B2 / D (of E) toepassen, afhankelijk van waar de dimmer geplaatst wordt.
Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos, plaats de ringplaat en draai de moer (voor bevestiging van de afdekplaat) tijdelijk
goed aan.
Stel met de dimmerknop (1) de minimale en maximale lichtsterkte van de lichtbron in (zie instellen, C & D).
Monteer het raam, het afdekplaatje (moer (2) goed vast aandraaien!) en de draaiknop.
Draai de dimmerknop (1) voor de gewenste dimstand en druk deze (kort) in om de dimmer uit- en aan te schakelen.
Schakel de spanning in.
INSTELLEN VAN DE DIMMER AFBEELDING A.:
Het programmeren is belangrijk om een optimaal dimbereik en stabiel lichtbeeld te krijgen met de aangesloten lichtbron(nen).
a) Wissen (RESET) minimale en maximale lichtsterkte;
Als de aangesloten lichtbron aan is de lamp uit zetten!
De dimmerknop (1) 8 seconden ingedrukt houden totdat de lichtbron aan en weer uit gaat.
Het volledige regelbereik van de aangesloten lichtbron is weer beschikbaar.
b) Inschakelen dimmer;
De aangesloten lichtbron inschakelen door de dimmerknop (1) in te drukken.
Zet met de dimmerknop (1) de aangesloten lichtbron op de gewenste lichtsterkte door de dimmerknop te draaien.
c) Programmeren (SET) minimale lichtsterkte;
De gewenste minimale lichtsterke instellen door de dimmerknop (1) linksom te draaien.
De dimmerknop 5 seconden ingedrukt houden totdat de lichtbron 1x uit en weer aan gaat.
De minimale lichtsterkte is in het geheugen opgeslagen.
d) Programmeren (SET) maximale lichtsterkte;
De gewenste maximale lichtsterke instellen door de dimmerknop (1) rechtsom te draaien.
De dimmerknop 5 seconden ingedrukt houden totdat de lichtbron 2x uit en weer aan gaat.
De maximale lichtsterkte is in het geheugen opgeslagen.
Het programmeren kan op elk gewenst moment herhaald worden. Als na het programmeren van de minimale en maximale
lichtsterkte het lichtbeeld stabiel is, dan is het juiste regelbereik voor de aangesloten lichtbron(nen) gevonden.
GEREEDSCHAP:
Fitting schroevendraaier/spanningszoeker
• Combinatietang voor stevig aandraaien van de moer.
• Striptang, voor strippen van de draden.
De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum,
aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoop bon. Versie NL 1.3 (21/01/19) Deze handleiding goed bewaren voor (her)installatie!
NL
Wisselschakeling
Changeover switch
Commutation va-et-vient
Enkel
Single
Simple
Afbeelding A
Image A
Illustration A
Afbeelding B1
Image B1
Illustration B1
Afbeelding B2
Image B2
Illustration B2
L
16A
AC 230 V~
N
Nul draad
Neutral line
Neutre
Aansluitschema enkel
Connection scheme single
Schéma de raccordement simple
Afbeelding C
Image C
Illustration C
Schakeldraad
Switch line
Fil de commutation
(Led) Lamp
(Led) Lamp
Ampoule (Led)
Dimmer 2487HH
Dimmer 2487HH
Variateur 2487HH
L (fase)
L (phase)
L (phase) 1
L
Nul draad
Neutral line
Neutre
Aansluitschema wisselschakeling B
Connection scheme changeover switch B
Schéma de raccordement va-et-vient B
Afbeelding E
Image E
Illustration E
Schakeldraad
Switch line
Fil de commutation
Schakeldraad
Switch line
Fil de commutation (LED) Lamp
(LED) Lamp
Ampoule (LED)
Dimmer 2487HH
Dimmer 2487HH
Variateur 2487HH
Wisselschakelaar
Changeover switch
Commutateur va-et-vient
L (fase)
L (phase)
L (phase) 1
L
L
16A
AC 230 V~
N
Nul draad
Neutral line
Neutre
Aansluitschema wisselschakeling A
Connection scheme changeover switch A
Schéma de raccordement va-et-vient A
Afbeelding D
Image D
Illustration D
Schakeldraad
Switch line
Fil de commutation
(Led) Lamp
(Led) Lamp
Ampoule (Led)
Dimmer 2487HH
Dimmer 2487HH
Variateur 2487HH
Wisselschakelaar
Changeover switch
Commutateur va-et-vient
L (fase)
L (phase)
L (phase) 1
L
L
16A
AC 230 V~
N
Voorkant
Frontside
Avant
Dimmer knop
Dimmer knob
Bouton de gradation
Moer
Nut
Écrou
Achterkant
Rear end
Arrière
Achterkant
Rear end
Arrière
N (neutral) niet gebruikt / not used / pas utiliséN (neutral) niet gebruikt / not used / pas utilisé
1
2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • We hebben de dimmer aangesloten, maar de dimfunctie werkt niet. Het licht blijft op één sterkte branden. Diverse malen gereset (uitzetten, 8 s indrukken, weer aan) en proberen de lichtsterkte naar beneden bij te stellen, maar dit lukt niet. Ook krijgen we de lamp niet feller branden. Hoe kan dit worden opgelost? Gesteld op 28-12-2021 om 13:26

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Handson 2487HH bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Handson 2487HH in de taal/talen: Nederlands, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info