27012
123
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/123
Pagina verder
Index–4 Manuel de l’utilisateur
Index
Reconnaissance
des blocs
51, 58
Reconnaissance
des lettres
51, 55
Réglage
date
17
heure, ville d'origine
16
heure, ville visitée
16
Réinitialisation
complète
110, 111
normale
19
Réseau privé, connexion
72
Réseau, connexion
71
Résolution des problèmes
91
ActiveSync
95
Bluetooth
97
batterie
91
d'extension
99
Restauration de fichiers
ActiveSync
26, 418
iPAQ Backup
417
Retrait de la batterie
35
ROM
35
spécifications
B1
S
Sauvegarde de fichiers 417
ActiveSync
26, 418
iPAQ Backup
417
Sites Web
synchronisation
des liens
27, 72
Spécifications B1
Station daccueil de
synchronisation/chargeur
USB
22, 23, 31
Stylet
15
appuyer
15
appuyer et maintenir 15
glisser
15
saisie
55, 57, 58
Surveillance visuelle
de la batterie
38
Synchronisation
13
liens aux sites Web
27, 72
messages électroniques
22
modification
des paramètres
24
ordinateur
22
T
Transcriber 57
V
Voyant d'alimentation 36
W
Windows Media 14
123

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP iPAQ_h1930 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP iPAQ_h1930 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van HP iPAQ_h1930

HP iPAQ_h1930 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 120 pagina's

HP iPAQ_h1930 Gebruiksaanwijzing - English - 127 pagina's

HP iPAQ_h1930 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 117 pagina's

HP iPAQ_h1930 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 114 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info