Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
HP Photosmart C4100 series
Tout-en-un HP Photosmart série C4100
3
2
1
*Q8100-90242*
Q8100-90242
*Q8100-90242*
**
*Op cd.
*
* Sur CD-ROM.
*Auf CD
*Su CD.
**Moet apart worden aangeschaft.
**
**Acheté séparément.
**Nicht mitgeliefert
**Acquistabile separatamente.
NL
NL
NL
NL
IT
IT
IT
IT
DE
DE
DE
DE
FR
FR
FR
FR
WAARSCHUWING: sluit de USB-kabel pas aan na stap 14 om er
zeker van te zijn dat de software goed is geïnstalleerd.
Laat de papierlade en de toegangsklep voor de printcartridge
zakken. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat en
sluit de toegangsklep voor de printcartridges.
Controleer de inhoud van de doos.
De inhoud kan per doos verschillend zijn.
Begin hier
AVVERTENZA: per installare correttamente il software, non
collegare il cavo USB fino al punto 14.
Abbassare il vassoio della carta e lo sportello delle cartucce di
stampa. Rimuovere ogni materiale di imballaggio dalla periferica,
quindi chiudere lo sportello delle cartucce di stampa.
Verificare il contenuto della confezione.
Il contenuto della confezione potrebbe essere diverso.
Iniziare da qui
Erste Schritte
WARNUNG: Schließen Sie das USB-Kabel erst in Schritt 14 an,
damit die Software richtig installiert wird.
Öffnen Sie das Papierfach und anschließend die Patronenklappe.
Nehmen Sie sämtliches Verpackungsmaterial aus dem Gerät, und
schließen Sie die Patronenklappe.
Überprüfen Sie den Packungsinhalt.
Der Lieferumfang ist nicht bei allen Modellen identisch.
Commencez ici
Abaissez le bac d’alimentation du papier et ouvrez la porte d’accès
aux cartouches d’impression. Retirez tout matériel d’emballage du
périphérique et refermez la porte d’accès aux cartouches d’impression.
Vérifiez le contenu du carton.
Le contenu du carton peut varier.
AVERTISSEMENT : Pour garantir une installation correcte du logiciel,
ne connectez pas le câble USB avant l’étape 14.
a.
b.
USB
Windows
Macintosh
Basics Guide
HP Photosmart C4100 All-in-One series
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP Photosmart C4183 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP Photosmart C4183 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info