Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
PHOTOSMART 5520 e-ALL-IN-ONE SERIES
Setup
Unpack and power on your printer (see setup flyer). Then follow instructions and animations on the printer
display to complete the printer setup.
Readme
The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent
updates to your product information.
Windows: Insert software CD. On software CD locate ReadMe.chm. Click ReadMe.chm to open and then
select ReadMe in your language.
Mac: Insert the software CD, and then double-click the Read Me folder located at the top-level of the software
CD.
Ink Usage
Ink from the cartridges is used in the printing process in several ways, including in the initialization process,
which prepares the printer and cartridges for printing, and in the printhead servicing process, which keeps
print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is
used. For more information, go to: www.hp.com/go/inkusage.
Electronic Help
The electronic Help is automatically installed during printer software installation. Electronic Help includes
instructions on product features and troubleshooting, with additional links to online content. It also provides
product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information.
Windows: After software installation, click Start > All Programs > HP > HP Photosmart 5520 series > Help.
Mac: During software installation, in the screen showing recommended software, select HP Recommended
Software, and then finish software installation.
Mac OS X v10.6: Choose Mac Help from Help. In the Help Viewer, click and hold the Home button, and
then choose the Help for your device.
Mac OS X v10.7: Choose Help Center from Help, click Help for all your apps, and then choose the Help
for your device.
To find the European Union Regulatory Notice statement and compliance information, go to the
electronic Help, click Appendix > Technical information > Regulatory notices > European Union
Regulatory Notice. The Declaration of Conformity for this product is available at the following
web address: www.hp.eu/certificates.
Register your printer
Get quicker service and support alerts by
registering at www.register.hp.com.
No CD/DVD drive?
For computers without a CD/DVD drive, please go
to www.hp.com/support to download and install
the software.
*CX042-90026*
*CX042-90026*
CX042-90026
DE FREN
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in [English]
IT
PT NLES SV
DA FINO ET
LTLV
Standard data rates may apply.
English
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP Photosmart 5525 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP Photosmart 5525 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info