Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
Aruba 300 Series Wireless Access Point
Installation Guide
Rev03 | August 2018 1
The Aruba 300 Series wireless access points (APs) support IEEE802.11ac standards for high-performance WLAN, and are
equipped with two radios, which provide network access and monitor the network simultaneously. These access points deliver
high-performance 802.11n 2.4 GHz and 802.11ac 5 GHz functionality, while also supporting 802.11a/b/g wireless services.
Multi-user Multiple-in, Multiple-output (MU-MIMO) is enabled when operating in 5GHz mode for optimal performance.
The AP-304 and AP-305 access points work in conjunction with an Aruba controller, while the IAP-304 and IAP-305 access point
can be configured using a built-in virtual controller.
The 300 Series wireless access points provide the following capabilities:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac operation as a wireless access point
IEEE 802.11a/b/g/n/ac operation as a wireless air monitor
IEEE 802.11a/b/g/n/ac spectrum monitor
Compatible with IEEE 802.3at PoE+ and IEEE 802.3af PoE
Centralized management configuration and upgrade
Integrated Bluetooth Low Energy (BLE) Radio
Package Contents
(I)AP-304 or (I)AP-305 access point
Ceiling Rail Adapter (spare: AP-220-MNT-C1)
Startup Guide
Software
The AP-304 and AP-305 access points require ArubaOS 6.5.1.0 or higher. For additional information, refer to the ArubaOS User
Guide and ArubaOS Quick Start Guide.
The IAP-304 and IAP-305 access points require Aruba Instant 4.3.1.0 or higher. For additional information, refer to the Aruba
Instant User Guide and Aruba Instant Quick Start Guide.
This device must be professionally installed and serviced by a trained ACMP or similar Aruba-certified technician. Aruba
access points are classified as radio transmission devices, and are subject to government regulations of the host country.
The network administrator(s) is/are responsible for ensuring that configuration and operation of this equipment is in
compliance with their country’s regulations. For complete list of approved channels in your country of the AP-304 and AP-305
access points, refer to the Aruba Downloadable Regulatory Table at support.arubanetworks.com.
Inform your supplier if there are any incorrect, missing, or damaged parts. If possible, retain the carton, including the original
packing materials. Use these materials to repack and return the unit to the supplier if needed.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP Aruba 300 Series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP Aruba 300 Series in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info