Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Montuje-li se řetězový kladkostroj venku, je třeba údržbě věnovat zvláštní pozornost.
Řetěz a hák
Břemenový hák a řetěz jsou vyrobeny z legované oceli a
tepelně ošetřeny. Je striktně zakázáno provádět opravné
svařování a tepelné ošetření na břemenovém háku
a řetězu. Dochází tím ke změně vlastností materiálu.
(a) Životnost řetězů je dostatečně dimenzována. Přesto se
může stát, že díky vnějším vlivům se životnost zkrátí.
Je-li překročena délka 21 článků řetězu uvedená v tabulce 1,
je bezpodmínečně nutné řetěz vyměnit.
(b) Břemenový hák se při neodborné manipulaci, resp.
přetížení, deformuje. Břemenový hák je třeba okamžitě
vyměnit, pokud rozměr g dosáhne mezní hodnoty
uvedené v tabulce 2. Při nedodržení není již zaručena
bezpečnost.
Uspořádání ozubených kol během montáže
Pro všechny řetězové kladkostroje
Zub (A) se musí nacházet mezi značkami
ve vodorovné poloze. Přitom musí jeden zub
ukazovat do středu a druhý od středu ven.
(viz obrázek 2)
Záruka
Kapacita
v tunách
nominální
hmotnost (kg)
Test hmotnost
(kg)
½ 500 750
1 1000 1500
1 ½ 1500 2250
2 2000 3000
3 3000 4500
5 5000 7500
Tímto se potvrzuje, že byl výrobek vyroben pod dohledem naší kontroly
jakosti a řetězový kladkostroj byl prověřen podle našich jakostních
požadavků.
Toto podtrhujeme naši 2-letou zárukou. Záruka zahrnuje bezplatnou
opravu výrobku, pokud byl výpadek způsoben konstrukčním dílem, nebo
pokud výrobek vykazuje vadu materiálu, konstrukce nebo zpracování.
Abychom toto mohli posoudit, potřebujeme výrobek v originálním stavu
(nedemontovaný). Další nároky, především na náhradu přímé nebo
nepřímé škody, jsou vyloučeny. Ze záruky jsou vyloučeny škody, k nimž
došlo v důsledku neodborného použití nebo přetížení.
Servis
Máte technické otázky? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze?
Na naší domovské stránce www.guede.com Vám v oddílu Servis pomůžeme rychle a nebyrokraticky. Prosím pomožte nám
pomoci Vám. Aby bylo možné Váš přístroj v případě reklamace identifikovat, potřebujeme sériové číslo, objednací číslo a rok
výroby. Všechny tyto údaje najdete na typovém štítku. Abyste měli tyto údaje vždy po ruce, zapište si je prosím dole.
Sériové číslo:
Objednací číslo:
Rok výroby:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
Tabulka 1: Rozměry řetězu
Délce 21 článků řetězu
Kapacita
v tunách
Tloušťka
řetězu
Max. povolený rozměr
½ 6,3 mm 21 článků řetězu = 41,5 cm
1 6,3 mm 21 článků řetězu = 41,5 cm
2 8,0 mm 21 článků řetězu = 52,5 cm
1,5 - 3 7,1 mm 21 článků řetězu = 46 cm
5 8,0 mm 21 článků řetězu = 52,5 cm
Tabulka 2: háku
háku (v celních) Kapacita
v tunách
Opatření pro nové háčky (g) Výměna v případě potřeby g=
1- 3/16 1- 9/32
½ 1- 5/16 1- 13/32
1 1- 7/16 1- 19/32
1,5 1- 11/16 1- 27/32
2 1- 11/16 1- 27/32
3 2- 15/32 2- 15/32
známka
známka
24
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gude 1000 KG 55103 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gude 1000 KG 55103 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info