Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
USER’S MANUAL
GB NL D
FR
------- Manual/Guardo
Wide Angle and Macro Lens Kit
/06-15/V1 ---------
Copyright©GUARDO
We, the undersigned
Company: TE-GROUP nv
Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM
declare, that the following equipment:
Product Name: Guardo Wide Angle and Macro Lens Kit
Product Type: Wide Angle and Macro Lens Kit
Complies with the essential requirements, which are specified in the
directive 2001/95/EC on the approximation of the laws on the Member
States relating to electromagnetic compatibility.
DECLARATION OF CONFORMITY
ILLUSTRATIONS
58mm
PANTONE COOL GRAY 7C
PANTONE 326C
55mm
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
MACRO Ø 55MM
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
MACRO Ø 52MM
MACRO Ø 46MM
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
MACRO Ø 46MM
52mm
46mm
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
MACRO Ø 58MM
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
MACRO Ø 58MM
with capwithout cap
with capwithout cap
with capwithout cap
with capwithout cap
Front
Back
Front
Back
Front
Back
Front
Back
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
MACRO Ø 52MM
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
WIDE ANGLE LENS 0.45x Ø 62MM
MACRO Ø 55MM
2. silk print color:
1. unit : mm
64.0
64.0
64.0
64.0
2.2
19.6
2.0
46.3
21.7
2.2
2.0
46.3
21.7
19.6
2.2
2.0
46.3
21.7
2.2
2.0
46.3
21.7
19.6
19.6
46.0
52.0
55.0
58.0
Parts:
1. Protective Lenscap
2. Wide Angle Lens
3. Macro Lens
4. Protective Lenscap
5. Cleaning cloth
Onderdelen:
1. Beschermende Lensdop
2. Breedhoeklens
3. Macro Lens
4. Beschermende Lensdop
5. Schoonmaakdoekje
Eléments:
1. Couvercle de protection
2. Objectif Grand Angle
3. Objectif Macro
4. Couvercle de protection
5. Chiffon de nettoyage
Teile:
1. Objektivdeckel
2. Weitwinkelobjektiv
3. Makroobjektiv
4. Objektivdeckel
5. Reinigungstuch
1
2
3
4
5
Do not look directly at the sun or a bright light
source through the lens or camera. Looking at
the sun is hazardous and can result in loss of sight.
Do not leave the lens exposed in the sun without the lens cap attached. This
prevents the lens from concentrating the sun’s rays which could cause a re.
Big temperature differences can cause condensation in the lens. It is advised
to put the lens in an airtight bag before subduing it to temperature changes
and letting it adjust gradually to the temperature change.
High temperatures can cause the lens to malfunction. Do not leave the lens
in excessive heat or in direct sunlight.
Kijk niet rechtstreeks naar de zon of naar een sterke lichtbron door de lens of
camera. Naar de zon kijken is gevaarlijk en kan leiden tot blindheid.
Laat de lens niet blootliggen in de zon zonder de lensdop. Dit vermijdt dat
hoge concentratie van zonnestralen een brand kunnen veroorzaken.
Grote temperatuurverschillen kunnen condensatie veroorzaken in de lens.
Het is aangeraden om de lens in een luchtdichte zak te plaatsen en ze
geleidelijk aan te laten aanpassen aan het temperatuurverschil.
Hoge temperaturen kunnen de werking van de lens verhinderen. Laat de lens
niet in extreme hitte of direct zonlicht liggen.
Ne regardez pas directement au soleil ou une source de lumière fort à travers
l’objectif ou l’appareil. Regarder au soleil est dangereux et peut entrainer
la perte de la vue.
Ne laissez pas l’objectif exposé au soleil sans le bouchon. Cela empêche
l’objectif de concentrer les rayons du soleil qui pourraient provoquer un
incendie.
Des grandes différences de température peuvent provoquer de la
condensation dans l’objectif. Il est conseillé de mettre l’objectif dans un
sac hermétique avant de le soumettre aux changements. Laisser adapter
l’objectif progressivement à la différence de température.
Températures élevées peuvent provoquer une dysfonctionnement de
l’objectif. Ne laissez pas l’objectif dans une chaleur excessive ou au soleil.
Schauen Sie nicht direkt in die Sonne oder einer hellen Lichtquelle durch
das Objektiv oder Kamera. Blick auf die Sonne ist gefährlich und kann zum
Verlust des Sehens fürhren.
Lassen Sie das Objektiv nicht in die Sonne ohne den Objektivdeckel.
Dies verhindert, dass das Objektiv die konzentrierten Sonnenstrahlen einen
Brand verursachen.
Hohe Temperaturdifferenzen können Kondensation in das Objektiv führen.
Zur Einstellung des Objektivs an Temperaturänderungen empfehlen wir das
Objektiv in einen luftdichten Beuter zu lassen. So kan das Objektiv sich ruhig
an Temperaturänderungen anpassen.
Hohe Temperaturen können ein Fehlfunktion führen. Verlasse das Objektiv
nicht in extremer Hitze oder in direktem Sonnenlicht.
GB
NL
FR
D
GUARANTEE
Guardo is a registered trademark of TE-Group NV. The Guardo brand stands
for superior product quality and outstanding customer service. That is why
Guardo warrants this product against all defects in material and workmanship
for a period of two (2) years from the date of original purchase of the product.
The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of Guardo
under this guarantee can be downloaded from our website: www.guardo.be.
GARANTIE
Guardo is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk
Guardo staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende
klantenservice. Daarom garandeert Guardo dat dit product vrij is van
materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na
de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze
garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Guardo onder deze
garantie kunt u downloaden vanaf de website: www.guardo.com.
GARANTIE
Guardo est une marque déposée de TE-Group NV.
La marque Guardo conçoit des produits de qualité supérieure et dispose d’un
service après-vente exceptionnel. C’est pourquoi Guardo garantit ce produit
contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de deux
(2) ans, à compter de la date d’achat du produit. Pour connaître les conditions
générales de cette garantie et l’étendue des responsabilités de Guardo au
titre de cette garantie, consultez notre site web : www.guardo.com.
GARANTIE
Guardo ist ein eingetragenes Markenzeichen der TE-Group NV. Die
Guardo-Marke steht für überragende Qualität und hervorragenden
Kundenservice. Aus diesem Grund gibt Guardo auf dieses Produkt eine
Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Material- und Verarbeitungsfehler ab
Originalkaufdatum des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der
Verantwortlichkeitsumfang von Guardo in dieser Garantie können Sie nden
auf www.guardo.com.
46mm 52mm 55mm 58mm
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Guardo Lens Kit bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Guardo Lens Kit in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info