700979
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/99
Pagina verder
DEUTSC H
2
INHALT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
INSTALLATION UND SICHERHEIT
7
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
7 Ausstattung des Fernsehgerätes
7 Digitale Programme empfangen
7 SCR-System
8 Hinweise zum Energiesparen
8 Hinweise zu Standbildern
9 LIEFERUMFANG
9 Beigepacktes Zubehör
9 Optionales Zubehör
10
VERBINDUNG/VORBEREITUNG
10 Antenne und Netzkabel anschließen
11 Installieren oder aufhängen
13 AUF EINEN BLICK
13 Anschlüsse des Fernsehgerätes
14 Schalten Sie den Fernseher ein und verset-
zen Sie ihn in den Bereitschaftsmodus
14 Lautstärke anpassen
14 Sender wechseln
16 EINSTELLUNGEN
16 Einstellungen für die Anmeldung am
Heimnetzwerk
16 Fernsehsender einstellen
17 Erstinstallation
20 Programmtabelle für digitale Sender
22 BILD- / TONEINSTELLUNGEN
22 Bildeinstellungen
25 Toneinstellungen
26
FUNKTIONSWEISE DES FERNSEHERS
– GRUNDFUNKTIONEN
26 Ein- und ausschalten
26 Schalten Sie den Fernseher mit der »ON
• OFF«-Taste aus.
26 Sender wählen
26 Eine Signalquelle auswählen
26 Lautstärke anpassen
26 Ton aus- und einschalten
26 Audiosprache
26 Untertitel
27 Sleeptimer
27 Toneinstellungen
27 Bildeinstellungen
28 Bildformat umschalten
29 AMAZON ALEXA
29 Einstellungen im Alexa-Menü
30 ELEKTRONISCHER PROGRAMM-
FÜHRER
31 USB-VERFAHREN
31 Dateiformate
32 Externe Datenträger anschließen
32 Externe Datenträger entfernen
33 USB-Dateibrowser-Menü
33 Wiedergabegrundfunktionen
34 Zusätzliche Wiedergabefunktionen
35 GRUNDIG FIRE TV
35 USB-Tastatur und -Maus
36 Amazon-Anmeldung / -Registrierung
37 Meine Videos
38 Filme
38 Serien
38 Apps
38 Spiele
39 APP-EINSTELLUNGEN
39 Einstellungen von Amazon Photo
40 GameCircle
40 Appstore
42 Installierte Apps verwalten
43
AMAZON-KONTOEINSTELLUNGEN
44 KINDERSICHERUNG
44 Einkäufe mit PIN schützen
44 Wiedergabebeschränkungen
45 Einstufungen übertragen
45 App-Starts mit PIN schützen
45 App Amazon Photos mit PIN schützen
45 PIN-Code ändern
46
DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN
46 Datennutzung des Geräts
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 32GFB6064 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 32GFB6064 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 5,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 32GFB6064

Grundig 32GFB6064 Gebruiksaanwijzing - English - 99 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info