569948
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
NEDERLANDS
2
3 SET-UP EN VEILIGHEID
3 Opmerkingen over stilstaand beeld
4 Service-informatie voor dealers
4 Milieu-opmerkingen
4 Opmerking voor het Productpakket
4 Licentie
5 AANSLUITING EN VOORBEREIDING
5 De antenne en het netsnoer aansluiten
5 Externe datamedia aansluiten (aansluiting B)
6 Aansluiten van een BluRay-speler of een gamepad
(aansluiting C)
6 De CA-module invoegen (slot D)
6 Aansluiten van het netsnoer
6 Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
7 OVERZICHT
7 De afstandsbediening - Hoofdfuncties
8 Het navigeren van de menu´s
9 INSTELLINGEN
9 Eerste instelling en afstemmen van televisiezenders
9 Taal- en landinstellingen en de werkingsmodus
9 Afstemmen van televisiezenders vanaf de satelliet
(DVB-S/S2)
10 Terrestriële televisiezenders afstemmen (DVB-T)
10 Televisiezenders aangeboden door de kabelleveran-
cier afstemmen (DVB-C)
12 TELEVISIE - BEDIENING
12 Basisfuncties
12 Eco-modus
12 Zoomfunctie
12 Zapfunctie
13 Elektronische tv-gids
14 USB-OPNAME
14 Informatie met betrekking tot de opname en het
afspelen van televisieprogramma's
14 Mogelijke beperkingen bij gebruik van een extern
datamedium
14 ″Pauzeren” van Tijdshiftprogramma's
14 Programma´s opnemen
15 Op te nemen programma´s vooraf instellen
15 Afspelen
16 USB-BEDIENING
16 BESTANDSFORMATEN
16 De bestandsbrowser
17 Basis afspeelfuncties
18 INFORMATIE
18 Productfiche
18 Andere informatie
INHOUD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte klanten,
Deze instructiehandleiding beschrijft de meest belangrijke aan-
sluitingen, instellingen en functies voor uw nieuwe televisie.
De meer gedetailleerde instructiehandleiding is beschikbaar
op www.grundig.com in de "downloads"-sectie.
NEDERLANDS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 28 VLE 5401 WG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 28 VLE 5401 WG in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 28 VLE 5401 WG

Grundig 28 VLE 5401 WG Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 16 pagina's

Grundig 28 VLE 5401 WG Gebruiksaanwijzing - English - 15 pagina's

Grundig 28 VLE 5401 WG Gebruiksaanwijzing - Français - 16 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info