Verklein
Vergroot
Dieser Beileger ergänzt den Abschnitt „Uhrzeit einstellen“ auf Seite 7.
Die Waage kann die Uhrzeit auch im 24-Stunden-Modus anzeigen.
Um die Waage vom voreingestellten 12-Stunden-Modus auf den 24-Stunden-Modus
umzustellen, machen Sie Folgendes:
1. Legen Sie die Batterie ein.
Im Display blinkt „12:00“ und AM wird angezeigt.
2. Drücken Sie so oft die Taste EIN/TARA, bis im Display „0:00“ angezeigt wird.
3. Stellen Sie die Uhrzeit ein, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (mit Taste
EIN/TARA Stunden- und Minutenzeit einstellen, mit Taste MODUS eingestellte
Werte jeweils speichern).
Hinweis
- Um die Waage wieder auf die 12-Stunden-Anzeige umzustellen gehen Sie
in gleicher Art und Weise vor, drücken dann aber die Taste EIN/TARA, bis
im Display AM bzw. PM angezeigt wird.
- Wenn die Stundenzeit im Display nicht mehr blinkt oder Sie die Uhrzeit
später neu einstellen möchten, z. B. um auf Sommerzeit umzustellen,
müssen Sie zunächst die Taste MODUS gedrückt halten, bis die Stunden-
zeit blinkt. Anschließend gehen Sie vor, wie beschrieben
Ergänzende Information zur Bedienungsanleitung
„Digitale Wandküchenwaage“
GT-KSw-01 E40332 IX/04/2008
Anhang Digi Kuechenwaage.fm Seite 2 Donnerstag, 29. Mai 2008 2:46 14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw GlobalTronics GT-KSw-01 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van GlobalTronics GT-KSw-01 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info