Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/136
Pagina verder
GEAppliances.com
Refrigerators
Bottom Freezer
200D9366P023 49-60644-2 01-2012 GE
Safety Instructions . . . . . . . . . . .2, 3
Operating Instructions
Additional Features . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Automatic Icemaker . . . . . . . . . . . .12,13
Care and Cleaning . . . . . . . . . . . . . .13,14
Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5
Crispers and Pans . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Freezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Replacing the Light Bulbs . . . . . . . . . .15
Shelves and Bins . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 9
Water Dispenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Water Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Water Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Installation Instructions
Installing the Anti-Tip
Floor Bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 20
Installing the Refrigerator . . . . . .21–25
Installing the Water Line . . . . . . . .34–35
Preparing to Install
the Refrigerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Removing and Replacing the
Freezer Drawer . . . . . . . . . . . . . . . .26, 27
Reversing the Door Swing . . . . . .28–30
Removing and Replacing
the Doors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31–33
Trim Kits and Decorator Panels . . . .16, 17
Troubleshooting Tips . . . . . .37–41
Normal Operating Sounds . . . . . . . . . .37
Consumer Support
Consumer Support . . . . . . . .Back Cover
Performance Data Sheet . . . . . . . . . . .43
State of California Water
Treatment Device Certificate . . . . . . .44
Warranty for Canadian
Customers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Warranty for U.S. Customers . . . . . . .41
Réfrigérateurs
Congélateur inférieur
Refrigeradores
Congelador inferior
Write the model and serial
numbers here:
Model # ____________________
Serial #______________________
These numbers are found on a label
located on upper left or right side of
refrigerator compartment
Models 21 and 25
Manuel d’utilisation
et d’installation
Owner’s Manual and
Installation Instructions
Manual del propietario
y instalación
La section française commence à la page 45
La sección en español empieza en la página 89
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw General Electric CFCP1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van General Electric CFCP1 in de taal/talen: English, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 5,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info