Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Laden: Steek het adapterstekkertje aan de achter-
zijde van de lader.
Charger: Mettez la petite fiche de l’adaptateur à
l’arrière du station de chargement.
Zet de telefoon aan (3 sec. op de aan/uit/einde-
toets drukken.)
Allumez le téléphone (appuyez pendant 3
secondes sur la touche allume/éteint/fin).
Trek aan de inkeping met uw nagel of b.v. de achterkant
van een theelepel de achterwand van de telefoon los.
Utilisez l’encoche à tirer pour la défaire la cache
arrière du téléphone.
Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contacten
naar onderen gericht, ONDER de metalen rand.
Placez la carte SIM avec les contactes dorés dirigés
vers le bas, EN-DESSOUS de pont métallique.
Haal uw nagel of de achterkant van een theele-
pel langs de inkeping die is ontstaan.
Glissez votre ongle ou le dos d’une cuillère à
travers l’espace que vous avez fait.
Voor plaatsing dient u evt. de kleinere kaart uit de
credit-card te drukken.
Vous devez enlever la petite carte SIM en
appuyant sur la petite carte.
De SIM-kaart is nu geplaatst.
La carte SIM est insérée.
Druk de accu in de telefoon.
Poussez la pile dans sa place.
Plaats de accu door de goudkleurige contacten
tegen de contacten van de telefoon te drukken.
Placez la pile : les contacts dorés de la pile doivent
toucher les contacts dorés du téléphone.
Plaats de achterwand terug op de telefoon en druk
deze aan.
Remettez le couvercle en place.
FM-7500
Startgids
Guide de démarrage
SIM
62 2475
87456
A 01724
6
2 2
475
874
56
A 017
24
SIM
Let hierbij op de plaats van het schuine hoekje.
Faites attention au petit coin biseauté.
Doe de adapter in een 230V stopcontact.
De telefoon kan nu in de lader gezet worden.
Mettre l’adaptateur dans la prise de courant 230V;
Maintenant, placé le téléphone dans le chargeur.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FM-7500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FM-7500 in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info