Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/73
Pagina verder
Werken met het notebook
Wireless LAN uit-/inschakelen
Met deze toetscombinatie kunt u de Wireless LAN-module uit-
en inschakelen.
Fn+F1Wireless LANWirelessLAN
Luidspreker uit-/inschakelen
Met deze toetscombinatie kunt u de luidspreker van het Notebook
uit- en inschakelen.
Fn+F3Luidspre kerLuidspreker
Volume verminderen
Met d eze toetscombinatie vermindert u het volume van de
geïntegreerde luidspreker.
Fn+F4Volu me
Volume verhogen
Met deze toetscombinatie verhoogt u het volume van de
geïntegreerde luidspreker.
Fn+F5Volu me
Touchpad uit-/inschakelen
Met deze toetscombinatie kunt u het touchpad van het notebook
uit- en inschakelen.
Fn+F6Touchpaduit-/inscha kelen
Beeldschermhelderheid verminderen
Met deze toetscom binatie vermindert u de h elderheid van het
beeldscherm.
Fn+F8LCD-beelds che
rm
Beeldschermhe
lderheid
Beeldschermheld erheid verhogen
Met deze toetscombinatie verhoogt u de helderheid van het
beeldscherm.
Fn+F9LCD-beelds chermBeeldscher mhelderheid
Beeldschermuitvoer o
mschakelen
Als u e en extern beelds
cherm heeft aangesloten, kunt u met deze
toets bepalen welk be
eldscherm u gebruikt.
Beeldschermuitvoer
is mogelijk:
enkel op het LCD-beeld
scherm van het notebook (LCD)
enkel op h et externe beeldscherm (CRT)
gelijktijdig op het LCD
-beeldscherm van het notebook en op
het externe beeldsche
rm (LCD & CRT)
LCD
CRT
LCD CRT&
Fn+F1
0
Beeld
schermuitvoer om schakelen
Omwisselen tussen op en toepassingen
Met deze toetscombinatie kunt u de verschillende geopende
toepassingen doorlopen.
Alt+Tab
10600900871, uitgave 1 19
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fujitsu Siemens AMILO Li 2727

Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 Gebruiksaanwijzing - English - 72 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info