Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/152
Pagina verder
DIGITAL CAMERA
X-A2
Bedienungsanleitung
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben.
In dieser Bedienungsanleitung wird beschrieben, wie
Sie Ihre Digitalkamera FUJIFILM X-A2 verwenden und
die dazugehörige Software installieren. Lesen Sie diese
Anleitung vor dem Gebrauch der Kamera aufmerksam
durch.
Für weitere Informationen über einschlägige Produkte besuchen Sie unsere Website
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Vor der Inbetriebnahme
Erste Schritte
Grundlagen Aufnahme und
Wiedergabe von Fotos
Grundlagen Aufnahme und
Wiedergabe von Videos
Die Q-Taste (Schnellmenü)
Mehr über Aufnahme und
Wiedergabe
Menüs
Anschlüsse
Technische Hinweise
Fehlerbehebung
DE
BL00004698-400
Anhang
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujifilm X-A2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujifilm X-A2 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info