785982
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
60mm
80mm
31mm
}}
Min 15°C
Min 15°C
Max 25°C
Min 15oC
Max 25oC
Min Max
Min 15°C
Min 15°C
Max 25°C
Min 15oC
Max 25oC
Min Max
10oC
15oC 20oC
25oC
10oC
15oC20oC
25oC
10oC
15oC 20oC
25oC
10oC
15oC20oC
25oC
Min 15oCMin 15oC
Max 25oC
Min 15oC Min 15oC
Max 25oC
15 min
=23oC
15 min
=23oC
N L
230VAC
A/B
1.0 / 1.5mm²
LOAD
> t°C
4 4 2 2 6 7
20
20
25
20
20
20
25
20
+ (TVV20/25,
TRV20/25,VR20/25)
+ (VOS,
VOSP, VOT, TVVS20/25,
TRVS20/25, VRS20/25)
1
+ (TVV20/25,
TRV20/25,VR20/25)
+ (VOS,
VOSP, VOT, TVVS20/25,
TRVS20/25, VRS20/25)
1
TK10S
Termostat för rums-/golvvärme 230VAC 10A
SE NO FI GB FR DE RU PL IT NL ES TK10S
1 2
3
5 6
4
TK10S
Termostat for rom-/gulvvarme 230VAC 10A
BRUKERVEILEDNING BESKRIVELSE
• Elektronisktermostatmedsparesenkningforelektriske
varmesystemer.
• Pilotwire(eksternklokke)forsparesenkning,utrustetmed
enfunksjonsvelgerforåvelgekomfort,senkningeller
klokkestyring.
• Mulighetforåregulereentengulv-ellerromtemperaturen,
ellerkombinert(isåfallbrukesdeneksternefølerensom
temperaturbegrenser)
• Releeutgang10A230VAC
KONFIGURATIONSBRYTARE
Rød: -Varmeindikering
Grønn: -Sparesenkningviaeksternklokke(pilotwire)
Orange: -Varmemedsparsenkningviaeksternklokke(pilot
wire)
Grønn blinking: -0.5sekundsintervall
-1sekundsintervall-
-2sekundsintervall
=>FeilpåIntern&
eksternføler
=>FeilpåInternføler
=>Feilpåexternføler
Temperaturnøyaktighet ±0.1°C
Arbeidstemperatur 0°C–50°C
Instillbart
temperaturområde
5°C–30°C
Temperaturbegrensning
ekstern føler
10°C–40°C
Reguleringsegenskaper P-band10minoch2Keller
on/offreguleringmedfast
koblingsdifferanse0.5K
Elektrisk
beskyttelseklasse
ClassII-IP30
Spenningsmåling 230VAC+/-10%
Max. bryterstrøm 10Aresistivlast(AC1),230VAC
Ekstern føler NTC(10KOhms)3m,RTS01
Software versjon V1.4x
TEKNISK DATA
RTS01Eksternføler10K
(tilbehør)
LED INDIKERING
-Reguleringmedinternromføler
-Reguleringmedeksternføler
-Reguleringmedinternromfølerog
min.begrensningaveksternføler
-Reguleringmedinternromfølerog
max.begrensningavekst.føler
NO
1
3 4
2
LEDIndikator.
Skrutilkoblingforeksternføler
ogpilotwire(eksternklokke)
Skrutilkoblingfor
spenningsmålingoglast
Sparesenkning
4Kviaekstern
klokke
Normaldrift
(komfort)
Sparesenkning
fast4K
Instillingav
begrensning
forekstern
føler
Instillingav
romtemperatur
Kongurations-
bryter
Følerfunksjonposisjon3&4:
Reguleringposisjon2:
Kalibrering Min/Max-begränsning
Kalibrering Min/Maxbegrensning
BRUKSANVISNING BESKRIVNING
• Elektronisktermostatmedsparsänkningförelektriskavärme
system.
• Sparsänkningviaexternklocka,utrustadmeden
funktionsväljareförattväljakomfort,sänkningeller
klockstyrning.
• Möjlighetattregleraantingengolv-ellerrumstemperaturen,
ellerkombinerat(idettafallanvändsdenexternagivarensom
temperaturbegränsare)
• Reläutgång10A230VAC.
KONFIGURATIONSBRYTARE
Röd: -Värmeindikering
Grön: -Sparsänkningviaexternklocka
Orange: -Värmevidsparsänkningviaexternklocka
Grön blinkning: -0.5sekundintervall
-1sekundintervall
-2sekunderintervall
=>FelpåIntern&extern
givare
=>FelpåInterngivare
=>Felpåexterngivare
Temperaturnoggrannhet ±0.1°C
Arbetstemperatur 0°C–50°C
Inställbart
temperaturområde
5°C–30°C
Temperaturbegränsning
extern givare
10°C–40°C
Regleregenskaper P-band10minoch2Kelleron/off
regleringmedfastkopplingsdifferens
0.5K
Elektrisk skyddsklass KlassII-IP30
Spänningsmatning 230VAC+/-10%
Max. brytström 10Aresistivlast(AC1),230VAC
Extern givare NTC(10KOhms)3m,RTS01
Mjukvaruversion V1.4x
TEKNISKA DATA
RTS01Externgivare10K
(tillbehör)
LED INDIKERING
On/offreglering
Proportionellreglering
-Regleringmedinternrumsgivare
-Regleringmedexterngivare
-Regleringmedinternrumsgivare
ochmin.begränsningavextern
givare
-Regleringmedinternrumsgivare
ochmax.begränsningavext.
givare
SE
Sparsänkning
4Kviaextern
klocka
Normaldrift
(komfort)
Sparsänkning
fast4K
Regleringbrytare2:
Givarfunktionbrytare3&4:
On
Off
LEDIndikering
Inställningav
begränsning
förextern
givare
Inställningav
rumstemperatur
Kongurations-
brytare
Skruvanslutningförexterngivare
ochsparsänkningviaexternklocka
ma-TK10S-1-ml131211HH
Skruvanslutningför
Spänningsmatningochlast
On
Off
1
3
2
1
3
2
1
3
2
4
On/offregulering
Proporsjonellregulering
TK10S
Термостат для управления
обогревательными
приборами 230В,10А
TK10S
Termostatdoogrzewania
pokojowego/podłogowego
230VAC10A
TK10S
Termostatoperriscaldamento
ambiente/pavimento230VAC
10A
TK10S
Thermostaatvoorkamer-
/vloerverwarming230VAC10A
TK10S
Termostatoparacalefacción
convencional/desuelo230VAC
10A
TK10S
Termostatförrums-/golvvärme
230VAC10A.
TK10S
Termostatforrom-/gulvvarme
230VAC10A
TK10S
Huone-/lattialämmitystermosta
atti,230VAC10A
TK10S
Thermostatforroom/oor
heating230VAC10A
TK10S
Thermostat“Dualsensor”
230Vac10A
TK10S
ThermostatfürRaum-
/Fußbodenheizungen
230VAC10A
Installation
Installasjon
Asennus
Installation
Installation
Installation
Установка
Instalação
Installazione
Installatie
Instalación
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frico TK10S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frico TK10S in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0.31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info