785985
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Electronic Thermostat - RTI2, RTI2V
10
30
25
20
RTI2 RTI2V
Temperaturområde 5-35°C
Tolerans vid 20°C ±1K
Kopplingsdifferens ±0,5K
Differens mellan stegen 1-10K
Nattsänkning 1-10K
Temperature range 5-35°C
Tolerance at 20°C ±1K
Differential ±0,5K
Differential between the steps1-10K
Temperature setback 1-10K
Zakres temperatury 5-35°C
Tolerancja przy 20C ±1K
Odchylka ±0,5K
Róznica pomiedzy stopniami 1-10K
Obnizka nocna 1-10K
Range di temperatura 5-35°C
Tolleranza a 20°C ±1K
Differenziale ±0,5K
Differenziale tra stadi 1-10K
Riduzione risparmio 1-10K
Lämpötila-alue 5-35°C
Toleranssi lämpötilassa 20C ±1K
Eroalue ±0,5K
Eroalue kytkentäportaiden välillä 1-10K
Yöpudotus 1-10K
SE
GB
FI
IT
RUPL
Диапазон установки 5-35°C
Погрешность при 20С ±1K
точность установки ±0,5K
Величина интервала срабатывания 1-10K
Экономичный режим 1-10K
NO
Temperaturområdet 5-35°C
Toleranse ved 20C ±1K
Koblings differanse ±0,5K
Differanse mellom trinnene 1-10K
Nattsenkning 1-10K
FR
Temperatura de utilização 5-35°C
Tolerancia a 20C ±1K
Diferencial ±0,5K
Diferencial entre escalões 1-10K
Redução 1-10K
PT
Plage de temperature 5-35°C
Tolerance a 20° ±1K
Differentiel ±0,5K
Differentiel entre les etages 1-10K
Abaissement de temperature 1-10K
DE
SP
NL
Temperaturmeßbereich 5-35°C
Toleranz bei 20°C ±1K
Abweichung ±0,5K
Abweichung zwischen den Stufen 1-10K
Sparabsenkung 1-10K
Temperatuurbereik 5-35°C
Tolerantie bij 20°C ±1K
Afwijking ±0,5K
Afwijking tussen de standen 1-10K
Temperatuursverlaging 1-10K
Rango de temperatura 5-35°C
Precisión a 20°C ±1K
Diferencial ±0,5K
Separación entre etapas 1-10K
Reducción de consumo 1-10K
21 3 4 6 7 L5
Hi Lo
NL1
External sensor
RTS01 Closed
setback (green LED)
230V +N 16A / 400V +N 10A
2,5mm˛
Max 6m
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frico RTI2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frico RTI2 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0.1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info