787181
17
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
PFS
27
EN
Troubleshooting
ActionSymptom Cause
The fan symbol is
flashing. No heat
and the fan runs at
maximum speed.
The text "Heat OFF"
appears. No heat.
The text "Sens Out"
flashes in the display
and there is no heat.
The text "Sens In"
flashes in the display
and there is no heat.
The fan convector emits
heat, but it becomes
progressively more
difficult to achieve
the desired room
temperature, even
though the settings are
unchanged.
All the fans are inactive.
The internal temperature has exceeded
the upper limit, even though the heat
is off. The fans automatically run at the
highest speed and the heat is blocked
until the internal temperature is below
the limit, and then return to the previous
settings.
The control considers that no heat is
emitted from the heating element. (The
temperature difference between the
room sensors and internal sensors is
less than 5 °C after 90 sec.)
The upper sensor is defective or is de-
tached from its fastening.
The lower sensor is defective or is de-
tached from its fastening.
The internal temperature reaches its limit
value faster, which limits the heat emis-
sion.
Check that the air flow is not
blocked at the intake grille or
outlet grille.
Clean the inside of the unit.
Check that the internal sensor
(at the outlet grille) are placed
correctly.
Check that the air flow is not
blocked at the intake grille or
outlet grille.
Disconnect the power for at least
10 minutes in order to reset the
overheat protection.
Reconnect power and cancel the
alarm by pressing the OK button
for 3 seconds.
Contact Frico for support.
Contact Frico for support.
Check that the air flow is not
blocked at the intake grille or
outlet grille.
Clean the inside of the unit.
Check that all motors operate
correctly.
The fan speed is set to OFF.
The function with fans off at reduced
mode (FRT) is active.
The quick plug for the first motor is de-
tached.
Switch fan mode to Auto.
Put FRT function to OFF in Settings.
Check the fan motor connections.
If the problems continue, please contact Frico for support.
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frico PFSE17 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frico PFSE17 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0.49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info