787192
5
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Infrasmart IP67- IHSxxx67
5
Infrasmart IP67
Item
number
Type Heat
output
[W]
Voltage
[V]
Amperage
[A]
Colour
Max. filament
temperature
[°C]
Length
[mm]
Weight
[kg]
92800 IHS15W67 1500 230V~ 6,5 White 1800 710 2,5
92801 IHS15B67 1500 230V~ 6,5 Black 1800 710 2,5
92802 IHS15G67 1500 230V~ 6,5 Grey 1800 710 2,5
92803 IHS20W67 2000 230V~ 8,7 White 1800 710 2,5
92804 IHS20B67 2000 230V~ 8,7 Black 1800 710 2,5
92805 IHS20G67 2000 230V~ 8,7 Grey 1800 710 2,5
Technical specifications
IHS15/20W67 (RAL9010) IHS15/20B67 (RAL9005) IHS15/20G67 (RAL7016)
EN: Heat output
SE: Värmeeffekt
NO: Varmeeffekt
DE: Heizleistung
RU: Тепловая мощность
FR: Puissance
ES: Potencia calorífica
NL: Verwarmingscapaciteit
PL: Moc grzewcza
I T: Potenza termica
FI: Lämmitys teho
EN: Voltage
SE: Spänning
NO: Spenning
DE: Spannung
RU: Напряжение
FR: Tension
ES: Tensión
NL: Voltage
PL: Napięcie
IT: Tensione
FI: Jännite
EN: Amperage
SE: Ström
NO: Strøm
DE: Stromstärke
RU: Сила тока
FR: Intensité
ES: Intensidad
NL: Stroomsterkte
PL: Natężenie prądu
IT: Corrente
FI: Virta
EN: Max. filament temperature
SE: Maximal glödtrådstemperatur
NO: Maksimal glødetrådtemperatur
DE: Max. Heizfadentemperatur
RU: Maкс. t нити накала
FR: Température max. du filament
ES: Temperatura máx. del filamento
NL: Max. gloeidraadtemperatuur
PL: Maks. temperatura żarnika
IT: Temperatura max. filamento
FI: Suurin hehkulangan lämpötila
EN: Length
SE: Längd
NO: Lengde
DE: Länge
RU: Длина
FR: Longueur
ES: Longitud
NL: Lengte
PL: Długosc
IT: Lunghezza
FI: Pituus
EN: Weight
SE: Vikt
NO: Vekt
DE: Gewicht
RU: Вес
FR: Poids
ES: Peso
NL: Gewicht
PL: Masa
IT: Peso
FI: Paino
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frico Infrasmart bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frico Infrasmart in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0.62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Frico Infrasmart

Frico Infrasmart Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Frico Infrasmart Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info