Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/337
Pagina verder
Introduction 4
Tableau de bord 14
Témoins et carillons 14
Indicateurs 19
Afficheur multimessage 21
Chaînes audio 28
Chaîne audio AM-FM stéréo avec lecteur de disques
compacts et MP3 28
Prise d’entrée auxiliaire (entrée auxiliaire) 38
Port USB 40
Renseignements au sujet de la radio satellite 44
SYNC 48
Bloc de commande chauffage et climatisation 49
Chauffage-climatisation à commande manuelle 49
Dégivreur de lunette arrière 52
Éclairage et phares 53
Phares et feux 53
Clignotants 56
Remplacement des ampoules 57
Commandes du conducteur 63
Commandes d’essuie-glace et de lave-glace 63
Volant réglable 64
Commandes des glaces électriques 67
Rétroviseurs 68
Programmateur de vitesse 70
Toit ouvrant transparent 73
Serrures et sécurité 76
Clés 76
Serrures 83
Alarme antivol 94
Table des matières
1
2011 Focus (foc)
Owners Guide, 1st Printing
Canadian_French (fr_can)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Focus 08.2011 - 01.2012 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Focus 08.2011 - 01.2012 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info